No. 8435. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; overwegende, dat het wenselijk is met betrekking tot het hierna omschreven gebied een voorbereidingsbesluit te nemen; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 (bijlage no. 264); gelet op artikel 21, eerste, tweede, derde en vierde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; BESLUIT: te verklaren, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied begrensd door: Dammelaan, Uelsumerstraat, Spanjaardslaan en de westgrens van de plangebieden Camstraburen-Noord en -Zuid, nader aangegeven met een zwarte stippellijn op de bij dit besluit behorende tekening nr. 16-15 (plan Rengerspark) Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Beschikbaarstellen van een krediet voor de verbetering van het Gabbema Gasthuis. Bijlage nr. 265. Leeuwarden, 12 juni 1980. Aan de Gemeenteraad. Overeenkomstig ons voorstel (bijlage 511/79) hebt U op 10 december 1979 be sloten het Gabbema Gasthuis aan de Wijbrand de Geeststraat 42 aan te kopen. Een van de bij de aankoop overeengekomen voorwaarden is dat de gemeente het Gasthuis ten behoeve van bejaardenhuisvesting zal rehabiliteren. In opdracht van het Woningbedrijf is het door de voormalige eigenaar opgestelde verbeteringsplan, dat voorziet in de realisering van 11 bejaardenwoningen, nader uitgewerkt en be- stekklaar gemaakt. Tevens is in principe met de eveneens door de voormalige eige naar ingeschakelde aannemer een verbeteringsprijs overeengekomen, waaruit blijkt dat het mogelijk is het Gasthuis op rendabele basis te rehabiliteren. Blijkens de voor U ter inzage gelegde exploitatie-opzet zal de nieuwe huur prijs, op basis van een verbeteringsbedrag van 89.810,per woning, circa 425,per maand bedragen, hetgeen in vergelijking met de voor deze woningen geldende puntenwaardering aanvaardbaar is. Voor de toekomstige bewoners is de in dividuele huursubsidieregeling van toepassing. De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zal worden gevraagd op basis van de Beschikking geldelijke steun verbetering particuliere woningen 1979/11 financiële medewerking te verlenen voor de realisering van dit plan. Bovendien zullen wij de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk verzoeken een zgn. monumentensubsidie in het vooruitzicht te stellen. Indien op een dergelijk subsidie kan worden gerekend zal worden nagegaan of de huren kun nen worden aangepast. Hierbij is overleg met de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening noodzakelijk. De gezamenlijke bouwcommissie van de Raad voor Volkshuisvesting en de Bejaar- denraad alsmede de Vrouwenadviescommissie zullen worden gevraagd het plan te be oordelen. Onder de mededeling dat de Commissie voor het Woningbedrijf zich met het onderhavige plan kan verenigen en de Commissie Openbare Werken instemt met een on derhandse aanbesteding van dit werk stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, U.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 538