No. 8442. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van van 12 juni 1980 (bijlage no. Burgemeester en Wethouders 265); BESLUIT 1. voor de rehabilitatie van het Gabbema Gasthuis, Wijbrand de Geeststraat 42, een krediet beschikbaar te stellen van 987.900,--; 2. de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te verzoeken een zo hoog mogelijke bijdrage beschikbaar te stellen in de exploi tatie van het onder 1 genoemde Gasthuis en deze bijdrage te aanvaarden; 3. Burgemeester en Wethouders te machtigen de uitvoering van het onder 1 genoemde werk onderhands aan te besteden en op te dragen aan een door hen aan te wijzen aannemer voor een nader overeen te komen prijs. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Préadvies brief dd. 2 april 1980 van een aantal bewoners van de Kanaalstraat inza ke rehabilitatie van de gemeentepanden. Bijlage nr. 266. Leeuwarden, 12 juni 1980. Aan de Gemeenteraad. Naar aanleiding van de ons op 12 mei j.l. om préadvies in handen gestelde brief van 2 april 1980 van de bewoners van de gemeentewoningen aan de Kanaal straat delen wij U het volgende mede. Voor alle gemeentepanden aan de Kanaalstraat zijn verbeteringsplannen opge steld. Aan de hand van een daarbij opgestelde kostenbegroting werd verondersteld dat met toepassing van de Beschikking geldelijke steun verbetering particuliere woningen 1979/11 rendabele rehabilitatie mogelijk zou zijn. Uit de ter zake gehou den aanbesteding is evenwel gebleken dat de werkelijke kosten van de rehabilitatie aanzienlijk hoger zullen worden dan de in bovenbedoelde beschikking genoemde aan vaardbare subsidiegrens, waardoor niet op subsidie van de Minister van Volkshuis vesting en Ruimtelijke Ordening kan worden gerekend. Naar het zich laat aanzien kan een uitzondering worden gemaakt voor het pand Kanaalstraat 8, waarin een aan tal eenheden kan worden gerealiseerd. In overleg met de Commissie voor het Woning bedrijf en het Grondbedrijf zal de mogelijkheia. worden onderzocht om een aantal panden dat nog geen gemeente-eigendom is alsnog aan te kopen. Daarmede zou een mogelijkheid ontstaan ter plaatse aanvaardbare, vervangende nieuwbouw te plegen. Zodra hieromtrent meer zekerheid bestaat zullen wij U nadere voorstellen doen Met betrekking tot de in bovengenoemde brief aangehaalde klachten merken wij op dat de meeste panden in de Kanaalstraat zijn verhuurd op zgn. saneringscontract, waardoor het onderhoud voor rekening van de betreffende huurders komt. In overleg met de Commissie voor het Woningbedrijf is besloten dat in afwach ting van de uiteindelijke plannen de panden in ieder geval glas- en waterdicht zullen worden gehouden. Het Woningbedrijf heeft hiertoe inmiddels de nodige stap pen ondernomen en zal de in de brief genoemde klachten nader onderzoeken en zo moge lijk verhelpen. Daarbij zal de bewoners tevens de nodige informatie worden verstrekt over de stand van zaken rond de rehabilitatie. Wij stellen U voor adressanten dienovereenkomstig te berichten. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 539