Beide lokalen zijn van goede "bouwkundige kwaliteit, maar door de periode van leegstand en als gevolg van baldadigheid moet hieraan wel veel worden opgeknapt. De totale kosten voor reparatie en opknappen, verplaatsing en aansluiting op riolering, gas, water en electriciteit bedragen 58.000,—. De boekwaarde van de onderhavige twee lokalen is 56.365totaal is dus een bedrag benodigd van 114.365,Wij zijn echter voor de bepa ling van de overdrachtswaarde (overeenkomstig de prijsbepaling voor de verkoop van de drie lokalen aan de gemeente Tietjerksteradeeluitgegaan van een fictieve boekwaarde, welke is bepaald door de geschatte vervan- gingnswaarde (inclusief vervoerskosten) te verminderen met de afschrijving gedurende 7 jaar, de te maken kosten van vervoer en de reparatiekosten als gevolg van de leegstand. Wij komen aldus tot een overdrachtswaarde van 104.250,Wij stellen IJ voor het verschil tussen de beide laatstgenoem de bedragen ad 10.115»als vermogensverlies ineens te dekken ten laste van de risicoreserve. Het rechtstreeks voor de uitbreiding van de wijkac- commodatie benodigde krediet komt daarmee op 104.250,De hieruit voortvloeiende kapitaallasten (op basis van 9% rente en 10% afschrijving) ad 19.810,kunnen worden gedekt t.l.v. de op de stelpost nog functio neel toe te rekenen uitgaven geraamde ruimte voor kapitaallasten wijkaccom- modaties Ten aanzien van de plaats waarop deze uitbreiding van de wijkaccommo- datie kan worden gerealiseerd merken wij op, dat reeds in 1977 grond voor het t.z.t. te realiseren wijkcentrum beschikbaar is gesteld. Ten behoeve van het tijdelijk wijkcentrum! is een deel van deze grond om niet aan het C.O.L. in gebruik gegeven. Wij stellen IJ voor de voor de uitbreiding van bedoelde tijdelijke voorziening benodigde grond (aangegeven op de bij de ter inzage gelegde stukken gevoegde tekening) eveneens om niet aan het C.O.L. in gebruik te geven. In overleg met de wijkbewoners is de locatie van beide lokalen zodanig bepaald dat de bouwactiviteiten voor het definitieve wijkcentrum annex bibliotheekfiliaal in de toekomst, hiervan geen hinder ondervinden. De bewonersorganisatie Aldldn is bereid om ter beperking van de kosten een aantal werkzaamheden zelf uit te voeren. Wij zijn van mening dat op de hier geschetste wijze op relatief goed kope manier een redelijke sociaal-culturele voorziening kan worden gereali seerd en dat aan de leegstaande schoollokalen een zinvolle bestemming kan worden gegeven. Onder vermelding dat de Raad voor Maatschappelijke Dienstverlening en de Commissie voor Welzijnsaangelegenheden zich met ons voorstel kunnen verenigen, stellen wij U voor te besluiten conform bijgaand ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris. Nr. 1932. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage nr. 71 BESLUIT Twee verplaatsbare (onderwijs) noodlokalen gelegen aan de Fabrieks- steeg, ter beschikking te stellen aan het Centraal Orgaan Leeuwarden ten behoeve van de bewonersorganisatie Aldlan. II. Ten behoeve van de overname, het verplaatsen en het opknappen van de onder I bedoelde lokalen, een krediet beschikbaar te stellen van III. De voor het stichten van de bedoelde voorzieningen benodigde grond om niet aan het Centraal Orgaan Leeuwarden in gebruik te geven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. - 2 - 114.365,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 53