Beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. het bouwrijpmaken van het sanerings- en nieuwbouwgebied "Huizum-Bornia" Bijlage nr. 267. Leeuwarden, 12 juni 1980. Aan de Gemeenteraad. Binnenkort zal het bestemmingsplan Huizum-Bornia aan U ter vaststelling worden aangeboden. Van het totale plangebied is het sanerings- en nieuwbouwge bied een onderdeel. Met het oog op een spoedige start van de nieuwbouw in dit gebied zijn wij van mening dat vooruitlopend op de goedkeuringsprocedure van het bestemmingsplan Huizum-Bornia, dan wel parallel hieraan, in overleg met de desbetreffende instan ties, op een zo kort mogelijke termijn met de uitvoering van de werkzaamheden in dit sanerings- en nieuwbouwgebied dient te worden begonnen. Overeenkomstig de exploitatie-opzet voor dit gebied worden de kosten van het bouwrijpmaken als volgt geraamd: slopen panden, opschonen bouwterrein ophogingen, egaliseren herstraten en straataanleg aanleg rioleringen aanleg groenvoorzieningen openbare verlichting, brandkranen onvoorzien B.T.W. 322.000,- 235.000,- 1.033.000,- 223.000,- 285.000,- 180.000,- 250.000,- 372.000,- Totaal 2.900.000,— Deze kosten komen ten laste van de grondexploitatie van dit plangebied. In het geraamde exploitatie-tekort zal lokatie-subsidie worden gevraagd. Een even tueel resterend tekort zal worden gedekt door een onttrekking aan het Fonds ter dekking van nadelige exploitatiesaldi op grondplannen. De exploitatie-opzet, alsmede situatietekening nr. 31A-38, zijn bij de stuk ken ter inzage gelegd. Alvorens tot de uitvoering van de verschillende onderdelen te zullen over gaan, zullen we de betreffende plannen ter goedkeuring voorleggen aan de Commis sie voor Openbare Werken. Gelet op de grootte en de aard van de diverse (deel)- werkzaamheden, alsmede op de noodzaak dat zo spoedig mogelijk met het bouwrijp maken gestart wordt, ter zekerstelling van de geplande woningbouw, stellen wij U voor in te stemmen met onderhandse aanbesteding. Onder vermelding, dat de Commissie Ruimtelijke Ordening met het ontwerp- bestemmingsplan Huizum-Bornia heeft ingestemd, en dat de Commissie voor het Grondbedrijf over de exploitatie-opzet zal worden gehoord en dat de Commissie voor Openbare Werken is gehoord stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 540