Nr. 8444. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders lage nr. 267 van 12 juni 1980 (bij BESLUIT: I. tot straataanleg c.a. in het sanerings- en nieuwbouwgebied Huizum-Bornia, zoals globaal aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening nr. 31A-38; II. voor de uitvoering van het onder I vermelde werk een krediet van 2.900.000, beschikbaar te stellen; III. Burgemeester en Wethouders te machtigen de uitvoering van de onder I bedoelde werken onderhands aan te besteden en op te dragen aan (een) nader(e) door hen aan te wijzen aannemer(s) voor een nader overeen te komen prijs. Aldus vastgesteld in de openbare verga dering van Voorzitter. Secretaris. Ontwikkeling van de bouwlokatie ten zuiden van Goutum alsmede het beschikbaar stellen van een krediet daarvoor. Bijlage no. 268 Leeuwarden, 12 juni 1980. Aan de Gemeenteraad. In uw vergadering van 21 april 1980 hebt u besloten de lokatie ten zuiden van Goutum aan te wijzen als plangebied, waar de nieuwe stads uitbreiding na Camminghaburen zal plaatsvinden. Reeds in de lokatiestudie "Wat na Camminghaburen" wordt erop gewezen dat om de continuïteit in de woningbouw te garanderen in de nieuwe lokatie reeds in 1987 niet de woningbouw gestart moet worden. Daar voor zou een globaal bestemmingsplan medio 1981 ter visie gelegd moeten worden. Met het oog hierop is het nodig nu beslissingen te nemen met betrek king tot de organisatievorm en haar invulling waarbinnen het bedoelde bestemmingsplan moet worden ontwikkeld. Gelet op de omvangrijke taken waarvoor de Dienst Stadsontwikkeling en diverse Secretarie-afdelingen, die betrokken zijn bij de ruimtelijke ordening en de stadsvernieuwing, de komende jaren reeds zijn gesteld, zijn wij van mening dat het benaderen van het streefschema voor de ontwikkeling van de bouwlokatie ten zuiden van Goutum alleen mogelijk is, als de werkzaamheden voor de totstandkoming van het globaal be stemmingsplan worden uitbesteed aan externe bureaus onder een strak projectmanagement. Op deze manier blijft de capaciteit van het gemeen telijk apparaat beschikbaar voor de lopende en andere komende opdrachten. Wel zal een zodanige organisatievorm moeten worden gekozen dat het gemeentelijk beleid met betrekking tot de ruimtelijke orde ning en de volkshuisvesting volledig in het op te stellen bestemmings plan tot uiting komt. Na ingewonnen inlichtingen met betrekking tot overeenkomstige werk zaamheden in andere grote gemeenten en op grond van eigen ervaringen met dit bureau, zijn wij van mening dat Ingenieursbureau "Oranjewoud" B.V. te Heerenveen in staat is het gewenste management en de techni sche inbreng, die voor het opstellen van het globaal bestemmingsplan nodig is, te leveren. Met betrekking tot de overige - met name stedebouwkundige - werkzaam heden zijn wij ons aan het oriënteren over bureaus, die ervaring hebben met omvangrijke globale bestemmingsplannen als voor de lokatie ten zuiden van Goutum. Bij onze gedachtenvorming daarover gaan wij ervan uit dat behalve ervaring met het betreffende planwerk ook de samenwerkingsgezindheid en -ervaring en een flexibele capaciteit van groot belang zijn om tot ons doel: een spoedige totstandkoming van het bestemmingsplan, te geraken. Wij verwachten binnenkort een voorstel tot inschakeling van een stedebouwkundig bureau aan u te kunnen voorleggen. - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 541