No. 8445 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 ("bijlage nr. 268 BESLUIT I. een krediet van 2.000.000,- "beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van een globaal bestemmingsplan voor de nieuwe bouwlokatie ten zuiden van Goutum; II. het College van Burgemeester en Wethouders te machtigen met de besloten vennootschap "Oranjewoud" een overeenkomst aan te gaan met betrekking tot de ontwikkeling van bedoeld bestem mingsplan. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 544