Voorontwerp voor het deel van de zuidtangent tussen R.W. N 32 en Drachtsterweg. Bijlage no. 269. Leeuwarden, 12 juni 1980. Aan de Gemeenteraad. 1_. Inleiding. In Uw vergadering van 27 november 1978 hebt U het tracé van de zuid tangent ten westen van de Overijsselsestraatweg R.W. N 32) vastge steld; tevens hebt U daarbij een voorbereidingskrediet beschikbaar ge steld voor de verdere uitwerking van de plannen ten behoeve van genoemd wegtracé Op dat moment achtten wij het - gezien de verkeersprognose - nog niet nodig een voorontwerp van het gedeelte zuidtangent tussen R.W. N 32 en Drachtsterweg aan U ter vaststelling voor te leggen. Van rijkszijde is echter medegedeeld, dat laatstgenoemd weggedeelte zo spoedig mogelijk in de uitwerkingsplannen moet worden opgenomen, ter- wijl van de zijde van het Ministerie van Economische Zaken is gesteld, dat het voor een eventuele subsidiëring van de zuidtangent, noodzakelijk is, dat het ontwerp voor de volledige weg gereed is. Eén en ander is voor ons aanleiding geweest om een voorontwerp te laten opstellen voor het resterende deel van de zuidtangent i.e. het ge deelte tussen R.W. N 32 en Drachtsterweg. Dit voorontwerp wordt U thans ter vaststelling aangeboden. 2. Beschrijving van het tracé. Het tracé van het voorontwerp bestond in eerste instantie uit een weg die nagenoeg parallel liep aan het Van Harinxmakanaal en die, via de bestaan de onderdoorgang onder de Drachtsterweg, met een boog aan de oostzijde van de Drachtsterweg aansloot op het aanwezige kruispunt Drachtsterweg-Hempens/ Teerns. Naar het westen sloot de weg, via een onderdoorgang onder de brug in de Overijsselsestraatweg over het Van Harinxmakanaal, met een boog loodrecht aan op het tracé van het westelijke deel van de zuidtangent. Dit voorontwerp bestaande uit een negental tekeningen van het tracé met een toelichting is ter inzage gelegd. Het voorontwerp is in deze vorm behandeld in de Commissie voor Openbare Werken en in de Commissie voor de Ruimtelijke Ordening. Laatstgenoemde com missie had in meerderheid bezwaren tegen de westelijke aansluiting (teke ning nr. 2-1339-13-02-03; hierna genoemd variant A). De voornaamste rede nen hiervoor waren de te verwachten geluidsoverlast voor de bewoners van de flats langs het Van Harinxmakanaal en de visuele barrière van de aan te leg gen aarden wal. De voorkeur ging uit naar een oostelijke aansluiting op de rijksweg N 32 ter plaatse van het kruispunt Goutum (hierna genoemd variant B). Het verslag van deze commissievergadering is bij de stukken ter inzage gelegd. Op verzoek van de commissie hebben wij laatstgenoemde variant laten uitwerken. De hierop betrekking hebbende tekening nr. 2-1339-13-02-11 ligt eveneens ter inzage. Voor de vaststelling van het tracé dient uit de beide hiervoor omschreven varianten voor de aansluiting op rijksweg N 32 een keuze te worden gemaakt. Wij komen hierna onder punt 7 op deze aangelegenheid terug. Uitgaande van de functie die de zuidtangent in het toekomstige wegennet gaat vervullen, is dit deel ontworpen als een enkelbaans autoweg met een ontwerpsnelheid van 80 km per uur. In dit deel van de zuidtangent komen twee kunstwerken voor, namelijk een vaste brug over de Wirdumervaart en een onderdoorgang onder de Overijsselse-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 545