straatweg. Bij de Drachtsterweg is reeds een doorrij-opening aanwezig. De doorrijhoogte wordt hier 4.60 m. De brug over de Wirdumervaart krijgt een doorvaarthoogte van 2.50 m. boven normaal waterpeil. De doorvaart- breedte is gesteld op minimaal 7.00 m. Om het gebied tussen het Van Harinxmakanaal en de weg eventueel vanuit Goutum bereikbaar te maken, ten behoeve van onderhoud en/of voor de recreatie, is onder genoemde brug ter weerszijden van de vaart een berm van 5*50 m. breedte geprojecteerd. Bij de brugindeling is rekening gehouden met een fiets- of voetpad van 3*00 m. (als onderdeel van de recreatieve z6ne ten noorden van de weg) De onderdoorgang onder de Overijsselsestraatweg krijgt een doorrijhoogte van 4.60 m. Voor de overige technische aspecten van het plan verwijzen wij IJ kortheidshalve naar de ter inzage gelegde stukken. _3_. Planologische situatie. Het tracé ligt voor het grootste deel in het bestemmingsplan voor het Buitengebied en is hiermee grotendeels in overeenstemming. Het deel dat niet in overeenstemming is met genoemd bestemmingsplan is, voor wat betreft variant A, gelegen ten westen van de Overijsselsestraatweg en voor wat betreft B een deel van de afbuiging naar het kruispunt bij Goutum. Het deel van het tracé dat in het bestemmingsplan Goutum ligt en hier mee niet in overeenstemming is, voor wat betreft variant A, gelegen onmid dellijk ten oosten van de Overijsselsestraatweg en voor wat betreft variant B de rest van de afbuiging naar de oostelijke aansluiting op het kruispunt bij Goutum. Na de vaststelling van het tracé zullen wijzigingsplannen worden voor bereid. 4. Milieuasneeten. Geluidhinder. Op grond van de Wet Geluidhinder moet voor een weg met 2 rijstroken in buitenstedelijk gebied een zSne van 150 m. ter weerszijden van de weg worden aangehouden. Binnen deze zóne is de toelaatbare geluidbelasting op de gevels van woningen maximaal 55 dB(A). Voor een uitvoeriger omschrijving van het vorenstaande met de bijbehorende berekeningen verwijzen wij naar de ter inzage gelegde toelichting op het voorontwerp. Het blijkt, dat bij variant A voor de bestaande bebouwing aan de noordzijde van het Van Harinxmakanaal en de verspreide bebouwing tussen Goutum en het kanaal de grenswaarde van 55 dB(A) wordt overschreden. Ter verkrijging van een aanvaardbaar geluidniveau voor eerstgenoemde be bouwing, wordt de aanleg van een geluidwal over de gehele lengte (uitge zonderd de Wirdumervaart) aan de noordzijde van de weg voorgesteld. Op de brug over de Wirdumervaart dient een geluiddichte leuning te worden aange bracht. Wal en leuning worden respectievelijk 3.50 m. en 1.00 m hoog. Voor de verspreide bebouwing nabij Overijsselsestraatweg en Drachtsterweg is het treffen van geluidwerende voorzieningen aan deze bebouwing de meest voor de hand liggende oplossing. Bij een keuze voor variant B is geen geluidwal nodig vanaf de afbuiging naar het kruispunt bij Goutum. Voor het overige geldt wat hiervoor onder variant A is omschreven. Inpassing in het landschap. Het tracé van de weg loopt nagenoeg parallel aan het kanaal en de ter plaatse aanwezige hoogspanningslijn. Door deze aansluiting bij de richting van deze reeds aanwezige elementen, alsmede door het feit, dat de weg zelf slechts weinig boven het omliggende veld uitsteekt, wordt de verstoring van - 3 - het landschap zo gering mogelijk gehouden. De geluidwal komt, vanaf de zuidzijde gezien, enigszins boven de aan grenzende landerijen uit. Aan deze zijde dient het talud namelijk - van wege het gunstige effect op het tegengaan van geluidhinder - zo steil mogelijk te worden gemaakt. Aan de kanaalzijde loopt de wal veel minder in het oog, als gevolg van een geleidelijke overgang in het aangrenzende ter rein. Door het aanbrengen van gras en in beheerste mate struik- en boombe planting, zal het geheel weer zoveel mogelijk bij het omringende land schap worden aangepast. De strook grond tussen weg en kanaal heeft in het bestemmingsplan voor het Buitengebied een recreatieve bestemming. Over de inrichting van deze zone zullen IJ te zijner tijd nadere voorstellen worden gedaan. Wij delen U nu reeds mede, dat bij de indeling van het profiel van de brug over de Wirdumervaart rekening is gehouden met een fietsverbinding tussen de delen van deze recreatieve z6ne aan weerszijden van de Wirdumervaart. *2_. Sluipverkeer door Goutum. Het verkeer met de hierna aangegeven bestemmingen zou eventueel van de sluipweg door Goutum gebruik kunnen maken: - het verkeer zuidtangent west-Drachten v.v.; - het verkeer zuidtangent west-Drachtsterplein-Hemrik v.v. - het verkeer Oostergoplein-Drachten v.v. - het verkeer vanuit het zuiden-naar het oosten v.v. Voor al dit verkeer is de weg door Goutum - onafhankelijk van de keuze voor variant A of B - alleen al door zijn smalle en slingerende verloop, onaantrekkelijk ten opzichte van die via de zuidtangent. Om deze redenen zijn wij van mening dat de vrees voor dit sluipverkeer ongegrond is. 6. Vergelijking van variant A en B. Het bureau Dwars, Heederik en Verhey te Amersfoort heeft in een aanvul lende notitie de belangrijkste voor- en nadelen van beide varianten opge somd. Voorts heeft de directeur Openbare Werken van de Dienst Stadsontwik keling in een brief een aantal opmerkingen gemaakt ten aanzien van beide varianten. Tenslotte is voornoemd bureau in een aparte notitie nagegaan welke invloed de toekomstige locatie ten zuiden van Goutum zal hebben op de omvang van het kruispunt bij Goutum. Genoemde stukken liggen ter inzage. Kortheidshalve verwijzen wij daar naar. Standpunt van het college. Het blijkt dat beide varianten verkeerstechnisch voldoen. Hoewel dit uit genoemde stukken niet valt af te leiden, is uit nadere informatie ge bleken, dat beide varianten zijn om te bouwen tot een verkeersoplossing passend bij de toekomstige locatie ten zuiden van Goutum. De keuze wordt bepaald door het gewicht dat aan bepaalde voor- en/of nadelen wordt gege ven. Wij stellen IJ om de navolgende redenen voor te kiezen voor variant B. a. Variant B heeft een duidelijke verkeersstructuur doordat het westelijk en oostelijk deel in eikaars verlengde liggen. b. Er is voor het deel van de zuidtangent ter hoogte van de kruising geen geluidwal nodig, dit in tegenstelling tot variant A. Voor de flats langs het Nyldn ontstaat, als gevolg van het weglaten van de geluidwal geen visuele barrière. ^d. Variant B geeft nog minder kans op sluipverkeer door Goutum. e. De aanlegkosten van variant B zijn naar verwachting lager.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 546