6 - Onder de mededeling, dat de Commissies voor Openbare Werken en voor de Ruimtelijke Ordening terzake zijn gehoord, geven wij IJ in over weging te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris. No. 8446. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 1980 (bijlage no. 269 BESLUIT onder het overnemen van de motivering, zoals deze is weergegeven in bovengenoemd voorstel van Burgemeester en Wethouders. I. De bezwaren van de heren J.G. de Bruyn, Boksumerdyk 4, R. Douna, Boksumerdyk 4 b en D.J. Smit, Boksumerdyk 2, allen te Goutum, zoals deze zijn omschreven in hun brief van 17 april 1980, ongegrond te verklaren. II. Het tracé van de zuidtangent, tweede fase en de daarbij behorende werkzaamheden, overeenkomstig de bij dit besluit behorende teke ningen nr.'s 2-1339-13-02-2, 2-1339-13-02-04, 2-1339-13-02-05, 2-1339-13-02-6 t/m 8, 2-1339-13-02-9 t/m 11, vast te stellen, met dien verstande, dat de onderdoorgang onder de Overijsselsestraatweg conform tekening nr. 2-1339-13-02-03 in het tracé wordt opgenomen. III. Een aanvullend voorbereidingskrediet van 1.000.000,beschikbaar te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 548