Liquidatie van de Stichting Noordelijk Toneelgezelschap "De Noorder Compag nie". Bijlage nr. 72. Leeuwarden, 7 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. In ons voorstel van 8 november 1979» nr* 487» hebben wij U ervan in kennis gesteld, dat tengevolge van het verschil van inzicht tussen bestuur en spelers van "De Noorder Compagnie" omtrent de uitvoering van het be leidsplan voor het toneelgezelschap, het Rijk het subsidie aan "De Noorder Compagnie" heeft ingetrokken. Naar aanleiding van het conflict tussen het bestuur en de spelers en het intrekken van het Rijkssubsidie, hebben de subsidiënten van "De Noorder Compagnie" op instigatie van het Ministerie van C.R.M. besloten om akkoord te gaan met een nieuwe vorm van toneelvoor ziening voor het noorden des lands, bestaande uit vier ad hoe producties per theaterseizoen, te verzorgen door de Theater Unie te Amsterdam voor de theaterseizoenen 1979-1980 en 1980-1981, op basis van de tot op heden gehanteerde subsidieverdeelsleutel voor "De Noorder Compagnie". In Uw vergadering van 19 november j.l. besloot het voor 1980 opgeno men subsidiebedrag voor "De Noorder Compagnie" te bestemmen voor de nieuwe toneelvoorziening in het noorden des lands. Nu alle subsidiënten van "De Noorder Compagnie" hebben besloten akkoord te gaan, met de nieuwe toneelvoorziening en dientengevolge de subsidiëring aan "De Noorder Compagnie" gestaakt hebben, heeft "De Noorder Compagnie" haar functie op het gebied van de toneelvoorziening verloren. Derhalve verzoekt het bestuur op grond van artikel 18, lid 2, van de statuten van de stichting aan de subsidiënten, waaronder de gemeente Leeuwarden, om over te mogen gaan tot liquidatie. Wij achten dit een logisch gevolg van de hiervoor geschetste ontwikkeling en zijn van mening dat een zo spoedig mogelijke liquidatie in het belang is van de subsidiënten. Het bestuur van "De Noorder Compagnie" heeft besloten een eventueel resterend batig saldo aan de subsidiënten te restitueren overeenkomstig de geldende subsidieverdeelsleutel. Hiermee kunnen wij ons verenigen. Wij zullen het stichtingsbestuur verzoeken zo spoedig mogelijk van de liquida tie rekening en verantwoording af te leggen door middel van een liquidatie rapport Resumerend stellen wij U voor om goedkeuring te verlenen aan het be sluit van het algemeen bestuur van de Stichting Noordelijk Toneelgezelschap "De Noorder Compagnie" om over te gaan tot liquidatie van de Stichting. Onder vermelding dat de Commissie voor Welzijnsaangelegenheden zich met ons voorstel kan verenigen, stellen wij U voor te besluiten overeen komstig het bijgevoegde ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 54