Nr. 1933. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage nr. 72); BESLUIT goedkeuring te verlenen aan het besluit van het algemeen bestuur van de Stichting Noordelijk Toneelgezelschap "De Noorder Compagnie" om over te gaan tot liquidatie van deze stichting. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. P Subsidieverzoek Nê'derlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit C.O.C., afdeling Friesland te Leeuwarden. Bijlage nr. 73* Leeuwarden, 7 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. De Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit C.O.C., afdeling Friesland heeft zich bij schrijven van 23 april j.l. tot U ge richt met een verzoek om subsidie. In de raadsvergadering van 14 mei daar opvolgend hebt U besloten dit subsidieverzoek in handen van ons college te stellen om preadvies. Met betrekking tot het onderhavige subsidieverzoek merken wij het volgende op. Het gevraagde subsidie is bestemd voor de aanschaf van een stencil graveur, een kantoormachine welke nodig is voor het in eigen beheer ver vaardigen van drukwerk (folders e.d.). De aanschafkosten van dit apparaat bedragen volgens het bestuur van de vereniging plusminus 3*500,uit eigen middelen kan de vereniging 1.000,opbrengen, een bedrag van 1.500,zal worden verkregen uit een aktie onder de eigen leden en voor de resterende 1.000,doet men een beroep op de grotere gemeenten in Friesland waaronder onze gemeente. Uitgaande van het feit, dat ongeveer 40% van de leden van de afdeling Friesland van de vereniging C.O.C. uit Leeuwarden afkomstig is, wordt voor een bedrag van 350,40% van 1.000,een beroep op onze gemeente gedaan. In zijn vergadering van 4 september j.l. heeft de Raad voor Maatschap pelijke Dienstverlening geen uitspraak willen doen over het subsidiever zoek van de vereniging C.O.C. en heeft ons geadviseerd het subsidieverzoek voor te leggen aan het Permanent Overlegorgaan Subsidievraagstukken met de vraag welke de aangewezen instantie is voor subsidiëring van het C.O.C. Bij brief van 28 december 197 8 heeft het Permanent Overlegorgaan Subsidievraagstukken ons meegedeeld, dat Gedeputeerde Staten van Friesland, naar aanleiding van een advies van dit overlegorgaan, een tijdelijke sub sidieregeling met betrekking tot de subsidiëring van belangenbehartigende organisaties in het leven hebben geroepen, op grond waarvan het C.O.C. over 1979 een subsidie van 3*500,is toegekend. Het overlegorgaan adviseert de gemeenten verzoeken voor bijdragen in de apparaats-, organisatie- en huisvestingskosten van provinciaal werkende instellingen zoals het C.O.C. te beschouwen als een provinciale taak. Wij kunnen ons met dit advies verenigen en stellen U derhalve voor het onderhavige verzoek af te wijzen. Onder vermelding dat de Commissie voor Welzijnsaangelegenheden zich met het bovenstaande kan verenigen, stellen wij U voor te besluiten het bestuur van de Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit C.O.C., afdeling Friesland overeenkomstig het vorenstaande te berichten. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 55