Aangaan van een overeenkomst tot beëindiging van het erfpachtsrechtrus tende op een noordoostelijk gedeelte van het perceel Mr. P.J. Troelstra- weg 47 Bijlage nr. 74. Leeuwarden, 7 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met de erfpachtster van het perceel Mr. P.J. Troelstra- weg 47 overeenstemming bereikt omtrent het doen van afstand van het op een noordoostelijk gedeelte van dit perceel rustende erfpachtsrecht. Het bedoelde erfpachtsgedeelte, groot plm. 36 ca. is op de ter in zage gelegde tekening met een rode omlijning aangegeven. De beëindiging van het erfpachtsrecht is noodzakelijk in verband met de voorgenomen reconstructie van het Leeuwerikplein, waartoe U eerder hebt besloten. Ten aanzien van de bedingen, waaronder de overeenkomst kan worden gesloten, mogen wij IJ kortheidshalve verwijzen naar het hierbij gevoegde ontwerp-besluitWij vinden deze bedingen aanvaardbaar voor de gemeente. Het advies van de Commissie voor het Grondbedrijf zal mede ter in zage worden gelegd. Wij geven IJ in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna af gedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 56