Nr. 1935- BE RAAB BEE GEMEENTE LEEUWARBEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 ("bijlage nr. 74); BESLUIT met de Stichting Friese Bondsspaarbank, gevestigd te Leeuwarden, een over eenkomst aan te gaan, waarbij genoemde stichting ten behoeve van de gemeen te Leeuwarden afstand doet van het recht van erfpacht tot 31 december 1990 voorzover gevestigd op een strook grond, gelegen voor/naast het pand Mr. P.J. Troelstraweg 47 te Leeuwarden, uitmakende een noordoostelijk gedeelte ter grootte van plm. 36 m2 van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie B, nummer 4052, geheel groot 491 m2 (waarvan nog plm. 157 m2 in erfpacht), welke afstanddoening door de gemeente Leeuwarden wordt aanvaard, zulks onder de volgende bepalingen en bedingen: 1. deze afstanddoening geschiedt om niet; 2. de begrenzing van het aan de erfpacht te onttrekken perceelsgedeelte is ter plaatse aangegeven door de landmeetkundig ambtenaar van de Bienst Stadsontwikkeling der gemeente Leeuwarden; over- of ondermaat tengevolge van de nog ambtshalve plaatsvindende ka dastrale opmeting van het perceelsgedeelte zal geen aanleiding geven tot verhoging of 'verlaging van de voor het niet aan de erfpacht te ont trekken perceelsgedeelte vastgestelde, onder beding 3 vermelde erfpacht canon; 3. de erfpachtscanon voor het in erfpacht verblijvende gedeelte van het bedoelde perceel wordt met ingang van 1 januari 1980 vastgesteld op 232,per jaar; 4. vanaf de datum van het passeren van de betreffende notariële akte komen alle van het aan de erfpacht te onttrekken perceelsgedeelte geheven wordende zakelijke lasten en belastingen voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 5. vooruitlopende op het passeren van de betreffende notariële akte ver leent de erfpachtster de gemeente Leeuwarden het recht het aan de erf pacht te onttrekken perceelsgedeelte in gebruik te nemen; 6. de gemeente Leeuwarden verkrijgt bij de eerdere ingebruikname van het perceelsgedeelte de bevoegdheid daarop werken uit te voeren en de ge maakte werken in eigendom te behouden; 7. door en op kosten van de gemeente Leeuwarden zullen in overleg met de erfpachtster de aanwezige bloembakken en de vlaggemast, staande op het aan de erfpacht te onttrekken perceelsgedeelte, worden herplaatst op het aan de erfpachtster verblijvende perceelsgedeelte; indien bij de herplaatsing van de bloembakken en de vlaggemast mocht blijken, dat enig onderdeel tot wedergebruik ongeschikt is, dan zal dit onderdeel door en op kosten van de gemeente Leeuwarden worden ver vangen; 8. het onderhoud van de onder beding 7 bedoelde bloembakken en vlaggemast blijft ten laste van de erfpachtster;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 57