10. Bijlage nr. 75* Leeuwarden, 7 februari 1980. 9' partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; alle kosten, waartoe de overeenkomst aanleiding mocht geven, komen voor rekening van de gemeente Leeuwarden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering Voorzitter. Secretaris. Benoemen van een lid van de Raad voor Jeugdaangelegenheden. Aan de Gemeenteraad. De heer P. Tulner heeft bedankt voor het lidmaatschap van de Raad voor J ugdaangelegenheden. De heer P. Tulner is destijds door U benoemd op voor dracht van het bestuur van de Stichting Sociaal Kultureel Werk voor de J^ugd in Leeuwarden. De heer Tulner vertegenwoordigde de bij deze stichting -ingesloten wijkwerkeenheden. Thans wordt door genoemd bestuur ter benoeming voorgedragen mevrouw Rommens, Zenegroen 68, 8935 KM Leeuwarden. Zij vertegenwoordigt eveneens de eerder bedoelde werkeenheden. Wij geven U in overweging tot benoeming over te gaan. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 58