6. al hetgeen door de gemeente terzake van de verleende garantie mocht worden betaald blijft als schuld op de stichting rusten; over het bedrag dezer schuld wordt, totdat zij is afgelost, jaar lijks op 31 december rente op rente bijgeschreven, berekend naar hetzelfde percentage als geldt voor de geldlening; 7. wijst de verlies- en winstrekening over enig jaar een winstsaldo aan, dan zal de Stichting ter voldoening van een schuld als be doeld onder 6 aan de gemeente betalen een bedrag gelijk aan die schuld, of, zo deze hoger is dan het winstsaldo, tot een bedrag van het winstsaldo; 8. de stichting is verplicht de aan de geldlening en de aan de ga rantie-overeenkomst verbonden voorwaarden stipt na te komen; 9. de gemeente zal, zolang de in deze overeenkomst bedoelde geldle ning niet geheel is afgelost en daarenboven hetzij de gemeente terzake van de verleende garantie een vordering op de Stichting heeft als bedoeld in punt 6 van deze overeenkomst en welke vorde ring niet is verrekend als aangegeven in punt 7 van deze overeen komst en/hetzij de Stichting in gebreke blijft één of meerdere van de overige bepalingen van deze overeenkomst na te leven, het recht hebben om alle bezittingen van de Stichting ten behoeve waarvan de geldlening is gesloten met de op de bezittingen rus tende lasten en verplichtingen en alle schulden van de Stichting voorzoveel die ten behoeve van die bezittingen zijn gemaakt, gezamenlijk over te nemen tegen een vergoeding ten bedrage van het voor de verwerving en instandhouding van die bezittingen aan gewende deel van het eigen vermogen van de Stichting, benevens eventueel een naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders billijke vergoeding voor de liquidatiekosten; 10. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd, zolang de in de garan tie-overeenkomst bedoelde geldlening niet geheel zal zijn afge lost, zo nodig met de Stichting nadere voorwaarden overeen te komen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Nr. 844 c. BE T? A AT) BER GEMEENTE LEETJWARBEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 17 januari 1980 (bijlage nr. 51 BESLUIT I. de totale subsidiabele lasten van de Stichting "'t Vliet" voor het jaar 1980 te bepalen op maximaal 583»558, II. de totale subsidiabele lasten van de Stichting "Krats" voor het jaar 1980 te bepalen op maximaal 252.721, III. in verband met het gestelde onder de punten I en II een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van in totaal 78.060, Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. I Ob - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 5