Wij stellen U voor ter dekking van deze uitvoeringskosten een sub sidie te verlenen van maximaal 30.000, De hoogte van de storting in het fonds en van het subsidie in de uitvoeringskosten in 1981 en volgende jaren zal mede afhankelijk zijn van respectievelijk de onttrekkingen aan het fonds en de werkelijke uit voeringskosten op afrekeningsbasis in het eerste jaar. In het beleids plan 1980-1984 is vooralsnog rekening gehouden met een jaarlijkse stor ting van 50.000,in het fonds en een jaarlijks subsidie van 30.000,ter dekking van de kosten van begeleiding. Onder de vermelding dat de Commissie voor de Gemeentelijke Sociale Dienst zich met het vorenstaande kan verenigen, stellen wij voor te besluiten conform bijgevoegd ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris. No. "1997 - DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage no. 76); BESLUIT 1. een "Waarborgfonds" in te stellen ter dekking van de risico's die voortvloeien uit door de Stichting Yolkscrediet te Leeuwarden te ver richten werkzaamheden op het terrein van schuldbemiddeling en schuld sanering; 2. a. de storting in dit fonds voor 1980 te bepalen op een bedrag van maximaal 50.000, b. voor 1980 een subsidie beschikbaar te stellen van maximaal 30.000 voor de door genoemde stichting te maken uitvoeringskosten; 3. Burgemeester en Wethouders te machtigen uit het fonds bijdragen te ver lenen aan de Stichting Volkscredietonder eventueel nader door het college te stellen voorwaarden. Aldus vastgesteld in de openbare verga dering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 60