Voordracht lid gedelegeerd "bestuur van de Stichting Raad Maatschappelijke Dienstverlening Friesland Bijlage no. 78 Leeuwarden, 7 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. Door het bedanken van de heer P.D. Soepboer, wethouder van Leeuwar- deradeel, als lid van het gedelegeerd bestuur van de Stichting Raad Maat schappelijke Dienstverlening Friesland, is in dit bestuur een vacature ontstaan. De heer Soepboer vertegenwoordigde in de regio Friesland-Moord gelegen gemeenten. Op grond van het bepaalde in artikel 10 juncto artikel 11, lid 1, sub c, van de statuten van de stichting dienen de gezamenlijke gemeenten voor de opvolging van de heer Soepboer een bindende voordracht in te die nen bij het hoofdbestuur van de Raad, dat vervolgens benoemt. Het is vol- oende, wanneer één gemeente namens de overige de voordracht indient. Het dagelijks bestuur van de regio Friesland-Noord verzoekt IJ de for mele voordracht te willen indienen en daartoe de heer Th. Terpstra, wet houder van Idaarderadeelop de voordracht te plaatsen. Vij geven U in overweging over te gaan tot indiening van bovengenoemde voordracht Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 62