Aanleg voetgangersbruggetje over het water tussen de Tuinen Bijlage nr. 13. Leeuwarden 7 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. Op 14 mei 1979 hebt U de uitgangspunten voor de toekomstige ontwik keling van het gebied Bonifatiuskerk/Turfmarkt vastgesteld. In deze uit gangspunten is de aanleg van een voetgangersbruggetje over het water tus sen de Tuinen voorzien. Dit bruggetje gaat een belangrijke schakel vormen tussen de Turfmarkt en de Tuinen ZZ -met de daar gelegen parkeerplaatsen en de winkels aan de Tuinen HZ. Zoals bekend is zal (in het kader van het verkeerscirculatieplan) de Tuinen NZ binnenkort worden afgesloten voor alle verkeer behalve voet gangers in beide richtingen en (brom-)fietsersbewoners en bevoorradings- verkeer in westelijke richting. Mede hierom is naar onze mening een spoedige aanleg van het voetgangers bruggetje gewenst. Zoals uit de ter inzage gelegde tekeningen blijkt, vertoont de vorm geving van het bruggetje overeenkomst met het voetgangersbruggetje over de stadsgracht bij de Waag. Het ligt in de bedoeling het bruggetje zodanig te plaatsen dat het iets meer naar het westen komt te liggen dan thans op de tekeningen staat aangegeven waardoor er een meer logische route ontstaat vanaf de Turfmarkt. Zoals ï^it de eveneens ter inzage gelegde stukken blijkt wordt de in vestering voor deze voorziening geraamd op 59»100,Dit bedrag dient ten laste van de exploitatie van het stadsvernieuwingsplan Bonifatius- kerk—Turfmarkt te worden gebracht. Een eventueel tekort op dit plan zal worden gedekt ten laste van de voor stadsvernieuwing beschikbare ruimte. De Commissie voor Openbare Werken kan zich met de aanleg van het bruggetje verenigen. Wij stellen U daarom voor te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 63