Nr. 2007. De Raad der gemeente Leeuwarden; -.no^ /P?1?2611 het voorstel yan burgemeester en wethouders van 7 februari 1980 (bijlage no. 79 BESLUIT: I. tot het aanleggen van een voetgangersbruggetje over de gracht van de Tuinen tegenover de Turfmarkt, overeenkomstig de bij dit besluit gevoeg de tekening; II. voor het uitvoeren van het onder I. bedoelde werk een krediet van 59*100,beschikbaar te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van voorzitter. secretaris. Aangaan van een overeenkomst met de N.7. Nederlandse Spoorwegen inzake de bouw van een overbrugging in de spoorweg Harlingen-Nieuwe Schans. Bijlage no. 80 Leeuwarden, 7 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. Op 19 februari 1979 besloot U tot de bouw van 4 viaducten in de ooste lijke buitentangent. Met de uitvoering zal binnenkort worden begonnen. Eén der viaducten zal worden gebouwd in de spoorweg Harlingen-Nieuwe ehans, dus op grond van de N.V. Nederlandse Spoorwegen. In verband daar mede is het nodig, dat tussen de gemeente en de N.S. een overeenkomst wordt esloten, waarbij de N.S. deze overbrugging zal doen uitvoeren voor reke- ing en risico van de gemeente. Wij hebben terzake van de N.S. een ontwerp overeenkomst ontvangen, welke voor U ter inzage is gelegd. Wij kunnen ons et dit ontwerp verenigen. Ingevolge artikel 15, lid 6, van het ontwerp is de gemeente bij de on dertekening der overeenkomst aan de N.S. een bedrag verschuldigd van 31.000,wegens afkoop van aansprakelijkheid. Dit bedrag kan ten laste worden gebracht van het door op 15 september 1975 voor de aanleg van de oostelijke buitentangent beschikbaar gestelde krediet van 23.700.000, Aangezien in het bedrag van 31.000,geen rijkssubsidie zal worden ont vangen, zal het netto ten laste van de gemeente blijvende krediet toene men met 31.000,De uit het vorenstaande voortvloeiende kapitaallas- ten ad 11^% 3*565»kunnen worden gedekt ten laste van de op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven, volgnr. 64O" gereserveerde ruimte voor de uitvoering van civieltechnische werken. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna af gedrukte ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 64