Voorzitter. Secretaris. No. 2008. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage no. 80 BESLUIT: I. met de N.V. Nederlandse Spoorwegen te Utrecht een overeenkomst aan te gaan, waarbij deze N.V. voor rekening en risico van de gemeente een overbrugging zal doen uitvoeren bij km. 29.270 van de spoorweg Harlingen-Nieuwe Schans, zulks conform de bij dit besluit behorende ontwerp-overeenkomst I. van het voor de aanleg van de oostelijke buitentangent beschikbaar gestelde krediet van 23.700.000,een bedrag van 31.000,te bestemmen voor de in artikel 15» lid 6, der onder I. bedoelde over eenkomst omschreven afkoop van aansprakelijkheid. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering Financiële medewerking voor diverse woningwetcomplexen in de deelgebieden III en IV van het bestemmingsplan Camminghaburen. Bijlage nr. 81. Leeuwarden, 7 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. Onder verwijzing naar de raadsbrieven van 6 september 1979 (bijlage 393) en 18 oktober 1979 (bijlage 445) over de ontwikkeling van de deelge bieden III en IV van het bestemmingsplan Camminghaburen leggen wij thans een deel van de daarin voorziene woningwetplannen aan U voor ten behoeve van de aanvraag om financiële medewerking van het Rijk en het beschikbaar stellen van de benodigde grond. Het betreft de volgende plannen: a) 43 woningwetwoningen deelplan III in opdracht van de Woningstichting Patrimonium. De totale stichtingskosten worden geraamd op 4-969.200,Dit is afge rond 110.430,per woning. De voorlopige huurprijsberekening komt uit 0 gemiddeld 470,per maand per woning. De grondprijs dient op f 634.320,(exclusief B.T.W. en lokatiesubsidie) te worden bepaald. b 20 woningwetwoningen voor één- en tweepersoonshuishoudens deelplan III in opdracht van de Woningstichting Patrimonium. De totale stichtingskosten van dit complex worden geraamd op 1.555*910, hetgeen neerkomt op gemiddeld 77.800,per woning. De voorlopige huur prijs is op gemiddeld 280,per maand bepaald. Er dient een grondprijs van 196.639,20 (exclusief B.T.W. en lokatie-subsidie) in rekening te wor den gebracht. c). 141 woningwetwoningen deelplan IIl/lV in opdracht van Woningstichting Sint Joseph. Het oorspronkelijke plan voorzag in de bouw van 180 woningen, waarvan 44 in gestapelde vorm. Als gevolg van moeilijkheden met de prijsvorming, welke met name werden veroorzaakt door de gestapelde bouw is een herzien plan op gesteld, dat in het zuidelijk deel van deelgebied III uitgaat van vervan ging van de gestapelde bouw door eengezinswoningen. Aangezien de gestapelde bouw in het noordelijk deel van dit deelgebied uit stedebouwkundig oogpunt gehandhaafd dient te worden en teneinde vertraging van de woningbouw in dit gebied te voorkomen hebben wij ingestemd met een afzonderlijke ontwikkeling van het noordelijk deel, dat 9 eengezinswoningen en 23 gestapelde woningen omvat. De besluitvorming terzake is tot stand gekomen na overleg met de Commissie Ruimtelijke Ordening en de Commissie voor het Grondbedrijf. Het thans voorliggende plan heeft betrekking op 61 woningen in deelgebied III en 80 woningen in deelgebied IV (ongewijzigd)De stichtingskosten worden op l6.646.O7O,begroot. Dit is afgerond 118.060,per woning. De ge middelde huurprijs komt hierdoor ongeveer op 500,per maand uit. De grond dient voor een bedrag van 2.035.462,40 (exclusief B.T.W. en lokatie subsidie) te worden overgedragen. d)53 woningwetwoningen deelplan IV in opdracht van de Woningstichting "Leeuwarden-Leeuwarderadeel" De stichtingskosten zijn voorlopig berekend op 6.080.935,Bit is 114.735,per woning. De daarbij behorende huurprijs ligt rond een be drag van 490,per maand. De grondprijs bedraagt exclusief B.T.W. en lokatiesubsidie 790.785,60.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 65