Wij zijn van mening, dat de gemiddelde huurprijzen van deze plannen aanvaardbaar zijn. Dit baseren wij op vergelijking met het huurprijsniveau van recente nieuwbouwplannen zowel in Camminghaburen als in andere wijken. Bij genoemde huurprijzen behoort verstrekking van individuele huursubsidie en huurgewenningsbijdragen in principe tot de mogelijkheden. Onder overlegging van de nadere gegevens, waaronder de tekeningen van de diverse plannen stellen wij U voor de benodigde financiële medewerking bij het Rijk aan te vragen en te aanvaarden alsmede de benodigde grond te verkopen tegen de genoemde prijzen. Tenslotte merken wij op, dat de Gemeen te de door het Rijk te verstrekken leningen en rijksbijdragen, alsmede het lokatiesubsidie onder dezelfde voorwaarden als door het Rijk gesteld, door geeft. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten overeenkomstig de hierbij afgedrukte ontwerp-besluiten. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris. - Sr. 2009. a. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage nr. 81 gelet op de artikelen 60, 65 en 67 van de Woningwet, het Besluit gel delijke steun volkshuisvesting, de Beschikking geldelijke steun Huurwonin gen 1975 alsmede de Beschikking leningen toegelaten instellingen; BESLUIT: onder de voorwaarde dat geldelijke steun uit 's Rijks kas wordt verleend: I. bij de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een le ning aan te vragen en te aanvaarden tot een bedrag van 4.969.200, of zoveel meer of minder als genoemde Minister zal verlenen voor de financiering van de door de Woningstichting Patrimonium te bouwen 45 woningen in het deelplan III van het bestemmingsplan "Camminghaburen" te Leeuwarden; II. onder de voorwaarden welke de Minister van Volkshuisvesting en Ruimte lijke Ordening aan het verstrekken van de onder I genoemde lening mocht verbinden aan de onder I genoemde woningcorporatie een lening te verstrekken tot een bedrag van 4.969.200,of zoveel meer of min der als de Minister voor het onder I genoemde bouwplan mocht verstrek ken; III. uit 's Rijks kas een zo hoog mogelijke jaarlijkse bijdrage in de ex ploitatie van de onder I genoemde woningen aan te vragen en te aan vaarden; IV. aan de onder I genoemde woningcorporatie een jaarlijkse bijdrage te verstrekken als bedoeld onder III, onder de voorwaarden, welke de Mi nister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan het verlenen van de bijdragen mocht verbinden; V. aan de Woningstichting Patrimonium onder nader door Burgemeester en Wethouders te bepalen voorwaarden (waaronder de bepaling, dat alle op de overdracht vallende kosten, als mede de door de landmeetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikke ling te maken kosten van uitmeting, voor rekening van de verkrijger komen), over te dragen het voor de bouw van de onder I, bedoelde wonin gen benodigde bouwterrein, gelegen in het deelplan III van het bestemmingsplan Camminghaburen, zoals dit op de bij dit besluit behorende tekening met een rode omlijning globaal is aangegeven en waarvan de juiste grenzen door Burgemeester en Wethouders nader zullen worden vastgesteld, tegen de prijs van 634.320,(exclusiefB.T.W.) VI. uit 's Rijks kas, een zo hoog mogelijk lokatiesubsidie in de onder V genoemde grondkosten voor de onder I bedoelde woningen aan te vragen en te aanvaarden; VII. aan de onder I genoemde corporatie een bijdrage van gelijke omvang als bedoeld onder VI te verstrekken, onder de voorwaarden, welke de Ministe van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan het verlenen hiervan mocht verbinden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 66