Ob ^n^w.yi.n,'Vv.?t:IF T Bouw toiletgelegenheid annex schuilruimte Froskepdlle. Bijlage no. 52. Leeuwarden, 17 januari 1980. Aan de Gemeenteraad. In de raadsvergadering van 31 januari 1977 is besloten een voorberei dingskrediet van 20.000,beschikbaar te stellen ten behoeve van het opstellen van plannen voor het treffen van voorzieningen in het recreatie gebied "Froskepöllete weten de aanleg van een brug over het Woudmans diep en de bouw van een schuil- en toiletgelegenheid. De betreffende plannen zijn ter verkrijging van een subsidie in het kader van de openluchtrecreatie ingediend bij het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Voornoemd Ministerie heeft ons inmiddels medegedeeld dat genoemde projecten voor subsidie in aanmerking komen. In de raadsvergadering van 6 augustus 1979 hebt U besloten een krediet van 111.000,beschikbaar te stellen ten behoeve van de aanleg van een brug over het Woudmansdiep, waarvoor een rijkssubsidie werd verstrekt van 78.750,--. Kortelings hebben wij van voornoemd Ministerie bericht ontvangen, dat het bereid is een subsidie van 101.250,te verstrekken ten behoeve van de bouw van een toiletgelegenheid annex schuilruimte in het recreatiegebied "Froskepolle" De totale kosten voor het bouwen van een dergelijke voorziening worden geraamd op 175.000,zodat de netto voor rekening van de gemeente blijvende kosten op 175*000,minus 101.250,is 73*750,dienen te worden geraamd. Wij zijn van mening, dat deze accommodatie voor zowel de watersporters als de dagrecreanten van belang is e*n stellen U derhalve voor een krediet van 175*000,beschikbaar te stellen ten behoeve van de bouw van eerder genoemde voorziening. De uit de netto-investering van 73*750,voort vloeiende kapitaallasten ad 8.115»(9% rente en 2 afschrijving) kunnen worden gedekt ten laste van de op de stelpost "nog functioneel toe te reke nen uitgaven" geraamde ruimte voor kapitaallasten bouw schuil- en toiletge legenheid Froskepolle. Onder de mededeling dat de Commissie voor de Dienst voor Sport- en Recreatie zich met ons voorstel kan verenigen, stellen wij IJ voor te be sluiten overeenkomstig het hierbijgevoegde ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reurner Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 6