- 2 - stig het vorenstaande te berichten en overigens te besluiten overeen komstig de hierna afgedrukte ontwerpen. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris. No2011 a DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage no. 83); BESLUIT met J.B. de Vadder, wonende te Leeuwarden, Westerplantage 26, een over eenkomst aan te gaan tot het ontbinden van de huurovereenkomst ten aanzien van het perceel met opstal, plaatselijk bekend Berlikumermarkt 15, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie B, nummer 4173, groot 75 centiare, welk perceel op de bij dit besluit behorende tekening met een rode kleur is aangegeven, onder toekenning van een door de gemeente Leeuwarden te betalen schadeloosstelling van in totaal 20.000,en verder onder de bepalingen en bedingen, welke zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende huurontbindingsovereenkomst Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 72