SLiJÊ No. 2011 b. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage no. 83); BESLUIT het perceel met opstal, plaatselijk bekend Berlikumermarkt 15, kadas traal bekend gemeente Leeuwarden, sectie B, nummer 4173, groot 75 cen tiare door middel van inschrijving aanbieden voor uitgifte in erf pacht en als voorwaarde daarbij te bepalen, dat het pand door een interne verbouwing dient te worden gescheiden van het pand Osse- kop 2a. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 73