Beleidsplan Automatisering Bijlage no. 84 Leeuwarden, 7 februari 1980. Aan de gemeenteraad. Bij de aanbiedingsbrief van de begroting voor het dienstjaar 1974 werd het rapport "Administratieve automatisering bij de gemeente Leeuwar den" aangeboden, waarin de beleidslijnen werden aangegeven voor het in onze gemeente te voeren automatiseringsbeleid. In het beleidsplan 1978-1982 werd reeds door ons het voornemen geuit om te komen tot een nieuw beleidsplan automatisering, waarin op grond van onder andere een evaluatie van de bestaande situatie de beleidslijnen voor de komende jaren zouden worden aangegeven. Ook de Raad heeft aangedrongen op een dergelijk beleidsplan. Tot op heden hebben wij niet aan deze wens kunnen voldoen. De nood zaak om tot een nieuw automatiseringsplan te komen, laat zich echter steeds meer voelen. Hiervoor zijn onder andere de volgende redenen aan te voeren. a. Door het steeds eenvoudiger worden van de bediening van de computers, de enorme daling van de prijzen van de apparatuur en het ontstaan van meer mogelijkheden van geïntegreerde gegevensverwerking komt "eigen"^ apparatuur duidelijk binnen het bereik van een gemeente als de onze. Een en ander noodzaakt ons om een standpunt in te nemen ten aanzien van de gewenste ontwikkeling van de automatiseringsaktiviteiten. Dit ten einde risico's verbonden aan een ad hoe beleid te voorkomen. b. De beweegredenen om te komen tot een vergaande reorganisatie c.q. op heffing van het S.O.A.G. (Samenwerkingsverband Overkoepeling Automati sering Gemeenten), zoals recentelijk door het Dagelijks Bestuur van het S.O.A.G. is voorgesteld, kunnen voor deel ook gelden voor een regio naal automatiseringscentrum als het CEVAN (Centrum voor A.utomatisering Noord Nederland). Dit vereist, dat er een algehele bezinning plaats vindt op de relatie Gemeente-CEVAN en op de consequenties van eventue le veranderingen in deze relatie. c. De huidige automatiseringsvormen in onze gemeente zijn deels nog on voldoende in staat om op de vereiste aktualiteit van de informatiebe hoefte in te spelen. De vermelde technologische ontwikkeling maakt een zeer aktuele gegevensverstrekking mogelijk. Dit is van belang voor het voeren van een slagvaardig en efficiënt beleid. Wij zullen ons erop moeten bezinnen via welke weg dit kan worden bereikt. Het binnen een redelijke tijd opstellen van een kwalitatief goed in tegraal beleidsplan automatisering vergt veel tijd, inzet en een grote mate van specialisatie. Mede gelet op de beperkte capaciteit van de afde ling E.B.O. en de wens om nog in 1980 te komen met een beleidsplan en vanwege overige taken waarvoor deze afdeling is geplaatst, zijn wij van mening dat moet worden overgegaan tot het uitbesteden van deze aktiviteit. Wij stellen U derhalve voor de opstelling van het beleidsplan op te dragen aan het Raadgevend Adviesbureau Krechting en Koot/Twijnstra en Gudde B.Y. Dit bureau is gespecialiseerd in automatiseringsvraagstukken en heeft ervaring met gemeentelijke organisaties en soortgelijke auto matiseringsprojecten. Op ons verzoek heeft het bureau een offerte uitgebracht. Wij kunnen ons met de inhoud verenigen. Deze offerte ligt voor U ter inzage Zoals uit de opzet blijkt, is het adviesbureau bereid een beleids plan op te stellen tegen een vooraf vastgesteld bedrag, zonder de veelal

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 74