ULi Verkoop van het perceel met opstal Huizumerlaan 56. Bijlage no. 85. Leeuwarden, 7 februari 1980 Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met de heer J. Zoethout, alhier, overeenstemming bereikt over de verkoop aan hem van het perceel met opstal Huizu- merlaan 56. Het is voor de gemeente niet van belang dit pand in eigendom te behouden, aangezien het in de toekomst niet nodig is voor het uitvoeren van stedebouwkundige- of verkeersmaatregelen ter plaatse De eigendomsoverdracht kan geschieden tegen de door betrokkene bij de gehouden inschrijving geboden hoogste prijs van 60.100, en verder onder de in het ontwerp-besluit opgenomen bedingen (waar onder een rehabilitatie-verplichting). De over te dragen grond is op de ter inzage gelegde tekening met een rode omlijning aangegeven. Onder mededeling, dat de Commissie voor het Woningbedrijf zich met deze verkoop kan verenigen, geven wij U in overweging te be sluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 76