DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN: No. 2054. Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 febru ari 1980 (bijlage no. 85); BESLUIT te verkopen aan J. Zoethout, wonende te Leeuwarden, Willem Sprenger- straat 47» het perceel met opstal, plaatselijk bekend Huizumerlaan 56, kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie B, nummer 2474, groot 520 m2, voor een prijs van 60.100,en voorts onder de volgende be dingen: 1het onroerend goed wordt overgedragen met alles wat daarop of daarin aanwezig is, voorzover door de wet als onroerend aange merkt wordende, en met alle daarop rustende heersende en lijdende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten en overigens in de staat en toestand waarin het zich op het moment van de levering bevindt, doch vrij van huur, hypotheek en beslag; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van eigendomsoverdracht 5. het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan geheven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor rekening van de koper; 4. de koper is verplicht er voor te zorgen, dat het gekochte pand zo danig wordt gerehabiliteerd dat wordt voldaan aan de eisen, welke de Bouwverordening der gemeente Leeuwarden aan een woning stelt; deze rehabilitatie moet binnen één jaar na de datum van de eigen domsoverdracht zijn gestart en binnen twee jaren na de datum van de eigendomsoverdracht zijn voltooid ten genoegen van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden; Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden kunnen in bijzondere geval len deze termijnen verlengen; 5. bij niet-nakoming van het gestelde onder 4» voor wat betreft begin- of voltooiïngsdatum der rehabilitatie, zulks ter beoordeling van de Raad der gemeente Leeuwarden, is de koper, nadat de gemeente hem bij deurwaardersexploit van de niet-nakoming kennis heeft gegeven, verplicht tot terugoverdracht van het gekochte aan de gemeente Leeuwarden en wel binnen twee maanden na de bedoelde kennisgeving en voor de oorspronkelijke prijs verminderd met 10 derhalve voor een bedrag van 54.090, de kosten van deze terugoverdracht (inclusief de eventueel ver schuldigde B.T.W.) komen voor rekening van de overdragende partij; 6. vervreemding van het gekochte mag, behoudens toestemming van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, niet plaats hebben voor dat aan het bepaalde onder 4 (voltooiing der rehabilitatie) is voldaan; 7. bij vervreemding van het gekochte voordat aan het bepaalde onder 4 (voltooiing der rehabilitatie) is voldaan, is de overdragende partij, uiteraard met inachtneming van het bepaalde onder 6, ver plicht de voorwaarden onder 4 tot en met 8 vermeld tegenover de verkrijger(s) ten behoeve van de gemeente Leeuwarden te bedingen en namens deze gemeente aan te nemen en deze verkrijger(s) te ver plichten bij opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen en aan te nemen;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 77