Nr. 2055»a. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage nr. 86); BESLUIT: te verkopen aan: a. S. Walinga, wonende te Leeuwarden, Tijnjedijk 4, het op de bij dit be sluit behorende tekening met een rode omlijning aangegeven perceeltje grond, gelegen ten zuiden van en grenzende aan het perceel met opstal plaatselijk bekend Tijnjedijk 4, ter grootte van ongeveer 26 m2voor een prijs van 780,(exclusief B.T.W.); b. J. Wiersma, wonende te Leeuwarden, Tijnjedijk 8, het op de bij dit be sluit behorende tekening met een groene omlijning aangegeven perceeltje grond, gelegen ten zuiden van en grenzende aan het perceel met opstal plaatselijk bekend Tijnjedijk 8, ter grootte van ongeveer 24 m2voor een prijs van 720,(exclusief B.T.W.); c. Sj. Bakker, wonende te Leeuwarden, Tijnjedijk 10, het op de bij dit be sluit behorende tekening met een gele omlijning aangegeven perceeltje grond, gelegen ten zuiden van en grenzende aan het perceel met opstal plaatselijk bekend Tijnjedijk 10, ter grootte van ongeveer 12 m2voor een prijs van 3^0,(exclusief B.T.W.) en d. A. Klaver, wonende te Leeuwarden, Tijnjedijk 12, het op de bij dit be sluit behorende tekening met een paarse omlijning aangegeven perceeltje grond, gelegen ten zuiden van en grenzende aan het perceel met opstal plaatselijk bekend Tijnjedijk 12, ter grootte van ongeveer 27 m2voor een prijs van 810,(exclusief B.T.W.); en voorts onder de volgende bedingen: 1de begrenzing van het verkochte is ter plaatse aangegeven door de land meetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Leeuwarden; over- of ondermaat tengevolge van de nog ambtshalve plaatsvindende ka dastrale opmeting van het verkochte kan geen aanleiding geven tot ver hoging of verlaging van de koopsom; 2. koper aanvaardt de grond vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin deze zich ten tijde van de eigendomsoverdracht be vindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz., daar toe van ouds en met recht behorende; 3. alle op de grondoverdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een afschrift van de akte ten behoeve van het gemeente-ar chief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar, be doeld onder 1, welke laatstbedoelde kosten 215,(exclusief B.T.W.) bedragen, komen voor rekening van de koper; 4. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van over dracht 5. het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan geheven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor rekening van de koper; 6. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 79