No. 845, DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; 1980 (bijlage^oT0^)^91 Eurgemeester Wethouders van 17 januari BESLUIT een krediet beschikbaar te stellen van f 17R nnn a de bouw van een schuil pn o-i 7~ 75.000, ten behoeve van ar ssssassL, Aldus vastgesteld in de openbare vergadering Voorzitter. Secretaris Vaststellen van het bestemmingsplan "Aldlan-Oost VI". Bijlage nr. 53 Leeuwarden, 17 januari 1980. Aan de Gemeenteraad. Bij besluit van 26 juni 1972, nr. 7706, hebt U het globale bestemmings plan "Aldlan-Oost" vastgesteld. Ingevolge dit bestemmingsplan is de zuid oostelijke hoek van dit plangebied bestemd voor woningbouw. Ons college moet deze bestemming overeenkomstig artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening uitwerken, in die zin, dat 30 tot 40 woningen per hectare in het plan moeten zijn opgenomen. Bij de behandeling van het uitwerkingsplan "Aldlan-Oost IV" is vanuit de Commissie Grondbedrijf de wens geuit om voor de onderhavige zuid-ooste lijke hoek van het plangebied Aldlan-Oost meer mogelijkheden voor ruimere bouwterreinen te creëren. Wij achten deze wens in verband met de behoefte aan dergelijke kavels reëel en hebben een plan ontworpen, dat voor ziet in de bouw van 26 woningen, deels vrijstaand, deels 2 onder één kap. De bebouwingsdichtheid bedraagt ca. 10 woningen per hectare. Als gevolg hiervan kan nu, i.v.m. de bebouwingsdichtheid, geen gebruik wor den gemaakt van de uitwerkingsbevaegdheid, zodat een gedetailleerd bestem mingsplan door moet worden vastgesteld. Kortheidshalve verwijzen wij U voorts naar de toelichting op het plan. Het ontwerp-plan heeft met ingang van 4 september 1979 gedurende een maand voor een ieder ter inzage gelegen. In Uw vergadering van 10 december 1979 hebt de beslissing omtrent de vaststelling van dit bestemmingsplan verdaagd tot uiterlijk 3 april 1980. Tegen het ontwerp-plan zijn twee bezwaarschriften ingediend, namelijk: a. door de bewoners van. Heggewinde 33 t/m 51 en b. door de eigenaren van Eroskepölle 8, 10, 11 en 12, alsmede een als bij lage bedoelde brief van de .eigenaar van Froskepólle 8. De bezwaarschriften zijn tijdig ingediend, zodat alle reclamanten in hun bezwaren kunnen worden ontvangen. Ad a. Reclamanten zijn van mening, dat de ten zuiden van de Heggewinde nieuw te bouwen woningen te dicht bij hun percelen zijn gesitueerd. Voorts hebben zij er bezwaar tegen, dat op de bij deze woningen behorende erven, die grenzen aan hun voortuinen, bijgebouwen, alsmede schuttingen met een hoogte van maximaal 2 m mogen worden gebouwd. Zij vrezen, dat als gevolg hiervan hun woongenot zal worden aangetast. Zij zijn van mening, dat een ruimere afstand tussen hun woningen en de nieuwe geprojecteerde wo ningen in acht dient te worden genomen en doen een beroep op U het plan zodanig te wijzigen, dat aan hun verlangens, wordt voldaan. In dit verband hebben zij een suggestie ingediend voor een andere verkaveling van dit ge deelte van het plangebied. Ten aanzien van deze bezwaren merken wij het volgende op. Wij hebben laten onderzoeken of aan de door reclamanten voorgestelde verkaveling eventueel medewerking zou kunnen worden verleend. Wij zijn echter tot de conclusie gekomen, dat deze verkaveling inderdaad de bezwa ren van deze bewoners wegneemt, maar dat hierdoor een ongunstige situatie bij de daaraan grenzende woningen ontstaat. Enkele nieuwe woningen zouden namelijk onderling op nog kortere afstand van elkaar worden gesitueerd dan nu het geval is t.a.v. de woningen Heggewinde 33 t/m 51 eri daarvan ten oosten geprojecteerde woningen. De voorgestelde wijziging van het stratenpatroon heeft onder meer tot gevolg, dat enkele nieuwe woningen aan drie zijden begrensd zouden worden door een weg of pad, hetgeen onaanvaard baar is. I Oh 9

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 7