- 2 - 7. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 8. de akte van eigendomsoverdracht zal worden opgemaakt door en verleden voor een door de gemeente Leeuwarden aan te wijzen, te Leeuwarden geves tigde notaris. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Nr. 2055.b. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage nr. 86); BESLUIT aai? mevrouw D. Hempenius, wonende te Leeuwarden, Oosterkade 12, (hierna te noemen koper), te verkopen het op de bij dit besluit behorende tekening met een blauwe omlijning aangegeven perceeltje grond, gelegen ten zuiden van en grenzende aan het perceel met opstal plaatselijk bekend Tijnjedijk 6, ter grootte van ongeveer 17 m2, voor een prijs van 510,(exclusief BTW) en verder onder de volgende bedingen: 1. de begrenzing van het verkochte is ter plaatse aangegeven door de land meetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Leeuwarden; over- of ondermaat tengevolge van de nog ambtshalve plaatsvindende ka-_ dastrale opmeting van het verkochte kan geen aanleiding geven tot verho ging of verlaging van de koopsom; 2, koper aanvaardt de grond vrij van hypotheek, beslag en huur en verdep in de toestand, waarin deze zich ten tijde van de eigendomsoverdracht be vindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz., daar toe vanouds en met recht behorende; 3 ten behoeve van het perceel, kadastraal bekend gemeente Huizumr sectie B nummer 5312, waarop is gesticht het pand Tijnjedijk 6, welk perceel in eigendom toebehoort aan mevrouw D. Hempenius, en dat gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente en sectie alsvoren, nummer 5567» dat op de hierbij behorende tekening met een blauwe omlijning is aangegeven, welk perceelsgedeelte hierbij door de gemeente Leeuwarden is verkocht aan de eigenaar van het pand Tijnjedijk 6, als heersend erf, en ten las te van het ten zuiden aangrenzende bij de gemeente Leeuwarden in eigen dom verblijvende gedeelte van gemeld nummer 55&7» dat zij voornemens is in eigendom over te dragen aan de "Woningbouwvereniging Leeuwarden-Leeu- warderadeel" te Leeuwarden, als lijdend erf, wordt hierbij gevestigd de erfdienstbaarheid van voet- en kruipad om over het ter gelegenheid van de op het lijdend erf te plegen woningbouw direkt ten zuiden van het hierbij verkochte gedeelte van gemeld nummer 55^7 aan te leggen voetpad, waarvan de plaats met een rode onderbroken lijn globaal is aangegeven op de hierbij behorende tekening, te gaan naar en te komen van de openbare weg waarop gemeld pad uitweegt, en wel te voet, met aan de hand meege voerde rijwielen, motorrijwielen met uitgeschakelde motor, kinderwagens en andere kleine vervoermiddelen; op de grondstrook, waarlangs de erf dienstbaarheid zal moeten worden uitgeoefend, zullen nimmer, zelfs niet tijdelijk, voorwerpen mogen worden geplaatst of gehouden, opdat te allen tijde van het voetpad een vrij en onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt door alle daarop rechthebbenden; aan de vestiging van gemelde erfdienstbaarheid worden voorts de volgende bepalingen en bedingen verbonden: a. van gemelde erfdienstbaarheid zal door de eigenaar/gebruiker van het heersende erf niet eerder gebruik mogen worden gemaakt dan nadat ter gelegenheid van de op het lijdend erf te plegen woningbouw aldaar de benodigde openbare wegen en het hiervoor bedoelde pad, waarover de erfdienstbaarheid moet worden uitgeoefend, zijn aangelegd;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 80