- 2 - b. de kosten van het aanbrengen, het onderhouden en instandhouden van een bevloering op de grondstrook waarlangs de erfdienstbaarheid dient te worden uitgeoefend, moeten worden gedragen en voldaan door de ei genaar van het heersend erf en de eigenaar van het lijdend erf, ieder naar evenredigheid van het gebruik dat hij van bedoelde grondstrook maakt c. van het recht om op grond van enige wettelijke bepaling ontbinding van de overeenkomst tot vestiging van deze erfdienstbaarheid te vor deren, wordt afstand gedaan; 4. alle op de grondoverdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een afschrift van de akte ten behoeve van het gemeente archief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar, be doeld onder 1, welke laatstbedoelde kosten 215,(exclusief BTW) be dragen, komen voor rekening van de koper; 5. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van over dracht 6. het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan gehe ven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de leve ring voor rekening van de koper; 7. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 8. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 9. de akte van eigendomsoverdracht zal worden opgemaakt door en verleden voor een door de gemeente Leeuwarden aan te wijzen, te Leeuwarden geves tigde notaris. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Verkoop van een viertal ten westen van de Buorren te Lekkum gelegen per ceeltjes grond. -o- -i 07 Leeuwarden, 7 februari 1980. Bijlage no. of. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met de eigenaren van de panden Buorren 63, 6159 en 57 te Lekkum overeenstemming bereikt omtrent de verkoop aan hen van de op de ter inzage gelegde tekening met respectievelijk een rode kleur en een blauwe-, een groene- en gele omlijning aangegeven, ten westen van de Buorren gelegen perceeltjes grond. Deze perceeltjes, welke een grootte hebben van onderscheidenlijk 4 55 64 en 130 m2zullen dienen ter uitbreiding van de erven van de hiervoor bedoelde panden. Ten aanzien van de prijzen, waartegen en de voorwaarden, waaronder deze verkopen kunnen plaatsvinden, mogen wij kortheidshalve verwijzen naar het hierbij gevoegde ontwerp-besluit Het instemmende advies van de Commissie voor het Grondbedrijf is mede ter inzage gelegd. Op grond van het vorenstaande geven wij II in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 81