8. de akte van eigendomsoverdracht zal worden opgemaakt door en verleden voor een door de gemeente Leeuwarden aan te wijzen, te Leeuwarden gevestigde notaris. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter, Secretaris, Bijlage nr. 88. Leeuwarden, 7 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. Hoogeveen en Toornstra B.V., gevestigd te Leeuwarden, heeft ons ver zocht te bevorderen, dat aan haar wordt verkocht het op de ter inzage ge- 1 gde tekening met een rode omlijning aangegeven, ten noorden van de Stinzenflora gelegen perceel bouwterrein ter grootte van plm. 2.423 m2. Aangezien de voorgenomen bebouwing (te weten een garagebedrijfin overeenstemming is met het voor het betreffende gebied in voorbereiding zijnde bestemmingsplan hebben wij geen bezwaren tegen het verlenen van de -vraagde medewerking. De prijs van deze grond dient naar onze mening te worden gesteld op 230.185,(berekend naar 95,P©r m2, exclusief B.T.W.). Ten aanzien van de aan de verkoop te verbinden bedingen mogen wij U kortheidshalve verwijzen naar het hierbij gevoegde ontwerp-besluitBelanghebbende kan zich met één en ander verenigen. Het instemmende advies van de Commissie voor het Grondbedrijf is mede ter inzage gelegd. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna af- edrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris. -2- Verkoop van een ten noorden van de Stinzenflora gelegen perceel bouwterrein aan Hoogeveen en Toornstra B.V., gevestigd te Leeuwarden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 83