Nr. 2057- DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage nr. 88); BESLUIT te verkopen aan Hoogeveen en Toornstra B.V., gevestigd te Leeuwarden, het op de bij dit besluit behorende tekening met een rode omlijning aangegeven ten noorden van de Stinzenflora gelegen perceel bouwterrein ter grootte van plm. 2.423 m2, deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend ge meente Huizum, sectie G, nummer 740» voor een prijs van 230.185»(ex clusief B.T.W.), vermeerderd met de eventueel ingevolge de bedingen 11 a e 11b verschuldigde rente (waarover eveneens B.T.W. moet worden voldaan) e voorts onder de volgende bedingen: 1de begrenzing van het terrein is ter plaatse aangegeven door de land meetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Leeuwarden; de door deze ambtenaar berekende oppervlakte van het verkochte heeft gediend voor de bepaling van de genoemde koopsom; over- of ondermaat van de nog ambtshalve plaatsvindende kadastrale opme ting van het verkochte kan geen aanleiding geven tot verhoging of veria ging van de koopsom; koopster aanvaardt het terrein vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin het zich ten tijde van de eigendomsover dracht bevindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz., daartoe van ouds en met recht behorende; alle op de grondoverdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een afschrift van de akte ten behoeve van het gemeente archief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar, bedoeld onder punt 1, welke laatstbedoelde kosten 1.331>33 (exclusief B.T.W.) bedragen, komen voor rekening van de koopster; 4. het is de koopster verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toe stemming van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden op het gekochte terrein gebouwen ten behoeve van de uitoefening van een detailhandels bedrijf te stichten, dan wel het gekochte terrein of de daarop te stich ten gebouwen voor detailhandelsaktiviteiten te gebruiken of te doen ge bruiken; onder uitoefening van detailhandel wordt verstaan: het bedrijfsmatig aan particulieren te koop aanbieden, verkopen en/of afleveren van goe deren; onder particulieren worden verstaan: natuurlijke personen die goederen ten eigen nutte kopen, daaronder niet begrepen de wederverkopers, dan wel personen, die het gekochte in hun onderneming aanwenden; 5. koopster is verplicht er voor te zorgen, dat op de gekochte grond wordt gebouwd; deze bouw moet binnen drie jaren na de datum van de eigendomsoverdracht ten genoegen van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden worden vol tooid; Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden kunnen in bijzondere gevallen deze termijn verlengen;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 84