6. bij niet-nakoming van het gestelde onder 5 (voltooiing der bebouwing), zulks ter beoordeling van de Raad der gemeente Leeuwarden, is de koop ster, nadat de gemeente haar bij deurwaardersexploit van de niet-nako ming kennis heeft gegeven, verplicht tot terugoverdracht van het ge kochte aan de gemeente Leeuwarden en wel binnen twee maanden na de bedoelde kennisgeving en voor de oorspronkelijke prijs; de kosten van deze terugoverdracht (inclusief de eventueel verschuldig de B.T.W.) komen voor rekening van de overdragende partij; 7. vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het verkochte meg, behoudens toestemming van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, niet plaats hebben voordat aan het bepaalde onder 5 (voltooiing der be bouwing) is voldaan; 8a. bij vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het gekochte is de overdragende partij verplicht de voorwaarden onder 4» 8a en 9 vermeld tegenover de verkrijger(s) ten behoeve van de gemeente Leeuwar den te bedingen en namens deze gemeente aan te nemen en deze verkrij- ger(s) te verplichten bij opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen en aan te nemen; b. bij vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het gekochte voordat aan het bepaalde onder 5 (voltooiing der bebouwing) is voldaan, is de overdragende partij, uiteraard met inachtneming van het bepaalde onder 7» bovendien verplicht de voorwaarden onder 5> 6, 7> 8b en 9 ver meld, tegenover de verkrijger(sten behoeve van de gemeente Leeuwarden te bedingen en namens deze gemeente aan te nemen en deze verkrijger(s) te verplichten bij opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen en aan te nemen; 9. bij niet-naleving van één der verplichtingen of verboden, bedoeld onder 4, 6, 7, 8a en 8b, verbeurt de nalatige c.q. overtreder aan de gemeente Leeuwarden voor iedere niet-naleving of overtreding een boete van 100.000, deze boete is verschuldigd door het enkele feit der niet-naleving, zon der dat enige uitdrukkelijke ingebrekestelling behoeft plaats te vinden; 10. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van over dracht 11a. indien de akte van eigendomsoverdracht door toedoen van de koopster niet notarieel wordt verleden binnen twee maanden nadat dit raadsbesluit de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland heeft verkregen is de koopster vanaf de datum, vallende twee maanden na de datum van goedkeu ring van dit besluit tot de dag, waarop de akte wordt verleden, aan de gemeente Leeuwarden over de koopsom een rente verschuldigd, berekend naar 9% per jaar; b. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden kunnen toestaan, dat, nadat Gedeputeerde Staten van Friesland dit raadsbesluit hebben goedgekeurd, het verkochte, vooruitlopende op het passeren van de overdrachtsakte, met inachtneming van de eventueel door Burgemeester en Wethouders te stellen voorwaarden, door de koopster in gebruik wordt genomen; koopster is alsdan met ingang van de dag waarop de ingebruikneming is toegestaan, tot de dag waarop de overdrachtsakte wordt verleden, aan de gemeente Leeuwarden over de koopsom een rente verschuldigd, berekend naar 9% per jaar; 12. het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan ge heven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor rekening van de koopster; 13. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; de overeenkomst zal echter van rechtswege zijn ontbonden, indien de koopster de benodigde bouwvergunning niet kan worden verleend; Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. - 2 - - 3 - 14. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 15. de akte van eigendomsoverdracht zal worden opgemaakt door en verleden voor een door de koopster aan te wijzen, te Leeuwarden gevestigde nota ris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 85