DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; d. R. de Nekker, wonende te Noordwolde, Ds. v.d. Tuukstraat 17» een ge deelte ter grootte van ongeveer 85 m2 van het eerder in erfpacht uit gegeven perceel grond, plaatselijk bekend P. Potterstraat 49» kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie B, nu min er 5410, geheel groot 172 m2, voor een prijs van 3-509» 5 Nr. 2058 b Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage nr. 89); BESLUIT: te verkopen aan: a. D. Bosma, wonende te Leeuwarden, Nic. Maesstraat 17, een gedeelte ter grootte van ongeveer 112 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven per ceel grond, plaatselijk bekend Nic. Maesstraat 17» kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie A, nummer 1255» geheel groot 124 m2, voor een prijs van 4-623, b. S. de Haan, wonende te Leeuwarden, Beetgumerstraat 53» een gedeelte ter grootte van ongeveer 81 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven per ceel grond, plaatselijk bekend Beetgumerstraat 53» kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, nummer 2238, geheel groot 98 m2, voor een prijs van 3.344, c. A. Hietkamp-Hoekstra, wonende te Leeuwarden, Deinumerstraat 17» een ge deelte ter grootte van ongeveer 82 m2 van het eerder in erfpacht uitge geven perceel grond, plaatselijk bekend Deinumerstraat 17» kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, nummer 4837» geheel groot 98 m2, voor een prijs van 3-385» e. G. Oegema, wonende te Leeuwarden, P. Potterstraat 8, een gedeelte ter grootte van ongeveer 130 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven per ceel grond, plaatselijk bekend P. Potterstraat 8, kadastraal bekend ge meente Huizum, sectie B, nummer 4232, geheel groot 144 m2, voor een prijs van 5-366, f. G. Plantinga, wonende te Leeuwarden, A. Mauvestraat 8, een gedeelte ter grootte van ongeveer 93 ni2 van het eerder in erfpacht uitgegeven per ceel grond, plaatselijk bekend A. Mauvestraat 8, kadastraal bekend ge meente Huizum, sectie B, nummer 5418, geheel groot 109 ni2, voor een prijs van 3.839» g. T. Rolsma, wonende te Leeuwarden, Marssumerstraat 29, een gedeelte ter grootte van ongeveer 89 m2, van het eerder in erfpacht uitgegeven per ceel grond, plaatselijk bekend Marssumerstraat 29, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, nummer 2239» geheel groot 124 m2, voor een prijs van 3.674» h. H.M. v.d. Schoot, wonende te Leeuwarden, Schalsumerstraat 5, een ge deelte ter grootte van ongeveer 90 m2 van het eerder in erfpacht uit gegeven perceel grond, plaatselijk bekend Schalsumerstraat 5» kada straal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, nummer 3011, geheel groot 107 m2, voor een prijs van 3.715»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 90