- 2 - i. Y. Wiersma, wonende te Leeuwarden, F. Bolstraat 10, een gedeelte ter grootte van ongeveer 143 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven per ceel grond, plaatselijk bekend F. Bolstraat 10, kadastraal bekend ge meente ïïuizum, sectie B, nummer 4078, geheel groot 222 m2, voor een prijs van 7-379» j. A. Zijlstra, wonende te Leeuwarden, Schalsumerstraat 15, een gedeelte ter grootte van ongeveer 90 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk bekend Schalsumerstraat 15, kadastraal be kend gemeente Leeuwarden, sectie D, nummer 6625, geheel groot 106 m2, voor een prijs van 5-715, en voorts onder de volgende, voor iedere koper geldende bedingen: 1. de grens tussen het verkochte en het niet verkochte is door de Dienst Stadsontwikkeling der gemeente Leeuwarden ter plaatse uitgezet, waarna de landmeetkundig ambtenaar van deze dienst de oppervlakte heeft be paald; deze oppervlakte dient ter berekening van de koopprijs; over- of ondermaat van het verkochte ten gevolge van ambtshalve kada strale opmeting van het verkochte zal geen aanleiding geven tot verho ging of verlaging van de koopsom of van de voor het niet verkochte deel van het perceel vastgestelde erfpachtscanon ad a. 9, b. 16,— c. 15,— d. 69,— e.. 11,— f. 12, S' f 33,— h. 16,— i. 79,— j. f 15,— 2. koper aanvaardt het terrein vrij van hypotheek, beslag en huur en ver der in de toestand, waarin dit zich ten tijde van de eigendomsover dracht bevindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz., daartoe van ouds en met recht behorende, wordende de tijdens het erfpachtsrecht door de betreffende erfpachter of diens rechtsvoorgangers gevestigde erfdienstbaarheden gestand gedaan, zonodig in afwijking van het bepaalde in artikel 771 slot van het Burgerlijk Wetboek; 5- alle op de overdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de le vering van een afschrift van de akte ten behoeve van het gemeente archief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling der gemeente Leeuwarden, komen voor rekening van de koper; 4. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van over dracht 5. het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan ge heven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor rekening van de koper; 6. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 7. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; koper verplicht zich, zolang hij eigenaar is van het verkochte, het eventueel na de door de gemeente Leeuwarden uit te voeren werken over blijvende gedeelte van het niet verkochte deel van het perceel, indien zulks door de gemeente Leeuwarden wordt gewenst, voor een bedrag van a. 41,28 b. 41,28 c. 41,28 d. 41,28 e. 41,28 f. 41,28 g. 41,28 h. 41,28 i. 51,60 j. 41,28 per m2 van de gemeente Leeuwarden te kopen; koper is verplicht bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van het ge kochte de bedingen 8, 9 en 10 tegenover zijn onmiddellijke opvolger(s) in de eigendom ten behoeve van de gemeente Leeuwarden te bedingen en de ze opvolgersin de eigendom te verplichten bij opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen; bij niet-naleving van één der verplichtingen, bedoeld in de bedingen 8 en 9, verbeurt de nalatige c.q. overtreder aan de gemeente Leeuwarden voor iedere overtreding een boete van 10.000, deze boete is verschuldigd door het enkele feit der niet-naleving, zon der dat enige uitdrukkelijke ingebrekestelling behoeft plaats te vinden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 91