Voorzieningen ten behoeve van het functioneren van de Gemeenteraad, de Raadsfracties, de functionele raden en de commissies. Bijlage nr. 91 Leeuwarden, 7 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. In het kader van de behandeling van het beleidsplan 1980-1984 is af gesproken dat de commissie inzake het functioneren van de Gemeenteraad en de positie van de Raadsleden, ook wel genaamd de "Commissie Goede Raad" vooruitlopend op haar eerste rapportage, advies uit zou brengen over een aantal zaken, waarover IJ, los van die rapportage, reeds thans (principe)- beslissingen zou kunnen nemen. De commissie heeft inmiddels over de vol gende zaken advies aan ons uitgebracht. I. Fractieruimten. Zoals ook zal blijken uit de binnenkort verschijnende rapportage van de commissie, verdient het naar haar oordeel aanbeveling, dat aan de di verse gemeenteraadsfracties kantoor- en vergaderruimte beschikbaar wordt gesteld in het Stadhuis. Naar het oordeel van de commissie is het mogelijk deze ruimten te zijner tijd te realiseren in het gedeelte van het Stadhuis op de eerste verdieping waar thans het onderdeel Financiën van de afdeling Financiën en Belastingen is ondergebracht. Dit onderdeel van het Stadhuis complex is met betrekkelijk eenvoudige middelen, apart van de overige on derdelen, toegankelijk te maken. Ter plaatse is ruimte beschikbaar voor 4 of 5 fractiekamers, een nieuwe leeskamer en een werkvertrek voor een aan te stellen ambtenaar of ambtenares, die in de eerste plaats ten behoeve van de fracties werkzaam zal zijn. Een en ander zal kunnen worden gereali seerd na de verhuizing van de afdeling Financiën en Belastingen in de loop van 1982. Indien IJ zich met dit voorstel kunt verenigen zal met een en ander rekening moeten worden gehouden bij de opstelling van het beleids plan 1981-1985- II. Fotocopieerapparaat ten behoeve van de fracties. De commissie heeft desgevraagd overwogen of het aanbeveling zou ver dienen een apart fotocopieerapparaat ten behoeve van de fracties op te stellen in de leeskamer. Zij is tot de conclusie gekomen, dat daaraan in ieder geval voorlopig geen behoefte is. Aan verzoeken om fotocopieën kan thans, dank zij nieuwe apparatuur, door de secretarie vlot worden voldaan, terwijl het plaatsen van een afzonderlijk apparaat uiteraard extra kosten met zich mee zal brengen. Wij kunnen ons met dit advies van de commissie verenigen. III. Uitzending van Raadsvergaderingen via de Kabelradio. Bij Raadsvergaderingen, waarvoor de publieke belangstelling groot is, is gebleken dat de ruimte voor het publiek buiten de tribune in de Raad zaal, te weten de garderobe op de begane grond in het Stadhuis, verre van aantrekkelijk is. In het huidige gebouwencomplex zijn andere mogelijkhe den moeilijk te realiseren. Met de commissie zijn wij van mening, dat het in incidentele gevallen, wanneer er voor bepaalde Raadsvergaderingen een bijzonder grote publieke belangstelling mag worden verwacht, aanbeveling verdient, dergelijke vergaderingen in een daarvoor geschikte accommodatie buiten het Stadhuis te doen plaatsvinden. Bovendien zou aan de belangstel-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 93