ling van het publiek kunnen worden tegemoetgekomen, door de vergaderingen van de Raad uit te zenden via de kabelradio van de Stichting Kabeltelevisie Leeuwarden. Een en ander zou wellicht mogelijk zijn in samenhang met de uit- zending van de debatten in de Tweede Kamer. Wij stellen voor ons te mach tigen deze mogelijkheid nader te onderzoeken in overleg met de hiervoor ge noemde stichting. Eventuele financiële consequenties van een en ander zul len worden betrokken bij de besluitvorming over het beleidsplan 1981-1985. Opgemerkt moge worden, dat het hier slechts cm een gering bedrag gaat. IY. Luidsprekerinstallatie op het Blanke Ruim. Van diverse zijden is wel eens de wens geuit, dat aan de Raadsleden meer mogelijkheden zouden moeten worden geboden om zich tijdens de Raads vergaderingen even buiten de Raadzaal te vertreden, te roken of koffie te drinken. Teneinde dan toch te kunnen volgen wat er zich in de Raadzaal af speelt, zou op het Blanke Ruim in het Stadhuis een luidsprekerinstallatie moeten worden aangebracht die is aangesloten op de geluidsinstallatie in de Raadzaal. De commissie is niet tot een eensluidend advies over deze zaak kunnen komen. Een deel van de commissie kan met het realiseren van de hier genoemde voorziening instemmen. Een ander deel is van oordeel, dat een dergelijke voorziening niet bevorderlijk zou zijn voor een regelmatig en ordelijk verloop van de Raadsvergaderingen en derhalve het functioneren van de Raad niet ten goede zou komen. Wij zien tegen het treffen van deze voorziening geen overwegend bezwaar V. Aankondiging van vergaderingen van de Gemeenteraad, de functionele racan en de commissies. Tijdens haar beraadslagingen is de commissie, mede naar aanleiding van opmerkingen terzake van een der functionele raden en enkele andere commis sies, tot de conclusie gekomen, dat het ter versterking van het openbare karakter van de Raadsvergaderingen, de openbare vergaderingen van functio nele raden en raadsadviescommissies aanbeveling verdient ook duidelijk in het openbaar aan te kondigen wanneer dergelijke vergaderingen plaatsvinden en vooral welke belangrijke punten tijdens die vergaderingen zullen worden behandeld. Om een en ander op een ook financieel verantwoorde wijze te kun nen realiseren, zou de gemeente in een der advertentiebladen wekelijks de nodige ruimte voor dit doel kunnen reserveren. Wij stellen IJ voor ons te machtigen hiertoe de nodige stappen te ondernemen. De financiële conse quenties hiervan zullen moeten worden opgenomen in de bijstelling van het beleidsplan 1980-1984» Wij stellen U voor overeenkomstig het vorenstaande te besluiten. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris Wijziging in de organisatie van de ophaaldienst van kadavers. Bijlage no. 92. Leeuwarden, 7 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. In 1971 werd met de gemeenten Het Bildt, Leeuwarderadeel en Menaldu- madeel een nieuwe gemeenschappelijke regeling aangegaan betreffende de keuringsdienst van slachtdieren en vleës. De vernieuwing"' van de toen be staande regeling was noodzakelijk in verband met wijzigingen in de finan ciële regelingen en door het instellen van een gezamenlijke ophaaldienst van destructiemateriaalDit laatste hield in, dat het destructiemateriaal niet meer in verspreide verzamelplaatsen zou worden gedeponeerd, maar rechtstreeks naar een centrale ruimte op het slachthuisterrein zou worden vervoerd. Het vervoer naar het slachthuis werd aan een particuliere onder nemer opgedragen. De N.V. Ned. Thermo-Chemische Fabrieken te Bergum zorgt voor het vervoer van het slachthuisterrein naar de fabriek in Bergum. Zowel het rijk als de N.Y. Ned. Thermo-Chemische Fabrieken dragen in be langrijke mate bij in de kosten van deze voorcentralisatie. Sinds 1971 is het aantal te vervoeren kadavers belangrijk toegenomen, evenals de kosten van vervoer. Een en ander was voor de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne aanleiding te adviseren naar een goedko pere werkwijze om te zien. Naar onze mening kunnen de kosten worden verlaagd door het vervoer in eigen hand te nemen. Daartoe zou bij het Markt- en Havenbe drijf een vrachtauto moeten worden aangeschaft, voorzien van een laadbak met lier. De bemanning van de auto kan dan bestaan uit een chauffeur die, met zijn instemming, wordt gerecruteerd uit het voormalige slachthuisper- soneel, terwijl een medewerker bij de Frieslandhal optreedt in geval van ziekteextra ritten e.d. (plm. een half manjaar). Blijkens het ter inzage gelegde overzicht zullen de kosten voor 1980 op jaarbasis dan rond 108.670,bedragen. De kosten zijn thans voor 1980 geraamd op 154.055» waarvan 5*455»voor kosten van administratie e.d. Yan de "kostenbespa ring ad 21.950,komt via de omslag over de deelnemende gemeenten ten gunste van de gemeente Leeuwarden 2.550,Dit bedrag kan naar onze me ning worden toegevoegd aan de Reserve voor taxatieverschillen. De uren die de reserve-chauffeur besteedt aan het vervoer van de kadavers kunnen niet binnen de bestaande personeelsbezetting in de Fries landhal worden opgevangen. Daartoe zal een nieuwe medewerker moeten worden aangetrokken. Yoor de resterende tijd van de nieuwe medewerker is ruim schoots werk voorhanden. Hierbij kan worden gedacht aan het regelmatig schilderwerk aan de staalconstructies, assistentie bij de veemarkt, het verplaatsen van de hokken voor kleinvee na de vrijdagmarkt (wordt thans uit besteed) en het verrichten van allerhande werkzaamheden die thans door derden worden verricht, dan wel kunnen worden doorberekend. Wij menen, dat het vorenstaande voldoende aanleiding is het vervoer van het destructiemateriaal zelf ter hand te nemen en stellen voor hiertoe kredieten beschikbaar te stellen van 80.000,voor de aanschaf van een vrachtauto met lier en van 47.000,voor de kosten van een nieuwe mede werker. Voor de uit het v.m. slachthuispersoneel te recruteren medewerker dient bovendien een krediet te worden gevraagd van 49.500,»Ife zijner tijd zullen de budgettaire consequenties ten gevolge van de verkoop van het slachthuis wor den geraamd. De kosten van 47.000,kunnen tot een bedrag van 25.000, worden gedekt door verlaging van de post diensten en leveringen van derden. De Kringcommissie van de Vleeskeuringsdienst en de Commissie voor het Marktwezen en het Slachthuis gaan met dit voorstel akkoord. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 94