No. 2086. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage no. 92); BESLUIT a. voor de aanschaf van een vrachtauto met lier ten behoeve van het vervoer van destructiemateriaal een krediet van 80.000,beschik baar te stellen; b. voor het recruteren van een medewerker uit het v.m. slachthuispersoneel het onderdeel "destructie" een krediet beschikbaar te stellen van 49.500, c. voor de aanstelling van een medewerker bij het Markt- en Havenbedrijf een krediet van f 47.000,beschikbaar te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Vaststellen van het exploitatiekostenbedrag, als bedoeld in artikel 187, 1e lid van het Besluit buitengewoon onderwijs 1967 over de jaren 1975, 1976 en 1977 en in artikel 187, 2e lid van dat Besluit over de jaren 1973 tot en met 1977- Bi/jlage no. 93 Leeuwarden, 7 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. Ingevolge artikel 187, eerste lid van het Besluit buitengewoon onder wijs 1967 moet de gemeenteraad het bedrag bepalen, dat elk jaar is uitgege ven voor elke soort van openbaar buitengewoon onderwijs. Tevens moet de ge meenteraad jaarlijks voor elk van die soorten van onderwijs het bedrag vast stellen, dat met inachtneming van het werkelijk aantal leerlingen en het ingevolge artikel 186 van genoemd besluit per leerling bepaalde bedrag be schikbaar is gesteld voor het openbaar buitengewoon onderwijs en, indien de hierboven vermelde bedragen verschillen, het verschil. Deze vaststelling is van belang voor het bijzonder buitengewoon onder- w js; de vast te stellen bedragen vormen de basis voor het bepalen van de aan de schoolbesturen uit de gemeentekas toekomende exploitatievergoeding. Voor de laatste maal heeft de vaststelling plaats gehad over 1974- Thans kan deze vaststelling voor de jaren 1975, 1978 en 1977 plaatsvinden. Aan de hand van de cijfers van de gemeenterekeningen over deze drie jaren zijn overzichten gemaakt van de werkelijke kosten van elke afdeling, c.q. school voor buitengewoon onderwijs. Deze overzichten liggen voor U - ter inzage. De daarin vermelde beschikbaar gestelde bedragen zijn indertijd bij raadsbesluit vastgesteld en thans berekend aan de hand van de gemiddelde aantallen leerlingen in het betreffende jaar. Aangezien U- de beschikbaar gestelde bedragen en de werkelijke uitga ven voor het laatst over de periode 1968 tot en met 1972 hebt vastgesteld, dient U dit thans, overeenkomstig het bepaalde in artikel 187, tweede lid, van het Besluit buitengewoon onderwijs 19^7, te doen over het tijdvak 1973 tot en met 1977. Indien bij het openbaar buitengewoon onderwijs een overschrijding van de beschikbaar gestelde bedragen heeft plaats gehad - zoals inderdaad het ge val is~dient het bedrag daarvan eveneens te worden vastgesteld. De be sturen van de overeenkomstige bijzondere scholen hebben alsnog recht op een uitkering tot het bedrag dier overschrijding. Ingevolge artikel 191vijfde lid, van genoemd Besluit ontvangen zij hierop een voorschot, belopende het product van het voorlopig vastgesteld bedrag per leerling der overschrijding en het gemiddeld aantal leerlingen in bedoeld vijfjarig tijdvak. Met de uitkering van dit voorschot is per saldo een bedrag gemoeid van 292.093,24» Dit bedrag kan worden gedekt ten laste van het daarvoor over genoemd vijf jarig tijdvak gereserveerde bedrag. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig bijgevoegde ontwerpen. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 95