mi DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; No. 2152 a Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage no. 93); BESLUIT: de bedragen, bedoeld in artikel 187, eerste lid, van het Besluit buiten gewoon onderwijs 1967voor de openbare scholen voor buitengewoon onder- w js over de jaren 1975» 1976 en 1977 als volgt vast te stellen: School of afdeling Werkelijke Beschikbaar Meer uit- Minder uit- uitgaven gesteld gegevengegeven dan beschikbaar gesteld Eernafdeling school 131.513*27 123.814*00 7.699*27 voor debiele kinderen Afdeling v.b.o. van 42.576,21 45.385*00 2.808,79 de school voor de biele kinderen School/afdeling voor 104.183*59 98.656,00 5.527*59 imbeciele kinderen Kernafdeling school 124.196,31 80.620,00 43.576,31 voor kinderen met eer- en opvoedings moeilijkheden Afdeling v.b.o. van 37.368,42 40.125*00 2.756,58 de school voor kin deren met leer- en opvoedingsmoeilijk heden Afdeling onaangepas- 27.084*31 29.615*00 2.530,69 te kleuters van de school voor kinderen met leer- en opvoe dingsmoeilijkheden Klas voor woonwagen- 8.599*21 9.145*00 545*79 kinderen

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 96