lot ■■■1 I - No. 846 DE BAAN DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Overwegende, dat het gewenst is om tot vaststelling van het "be stemmingsplan "Aldlan-Oost VI" over te gaan; dat het ontwerp voor het bestemmingsplan vergezeld van een toelich ting met ingang van 4 september 1979 gedurende een maand ter gemeente secretarie voor een ieder ter inzage heeft gelegen; dat binnen de in de Wet op de Ruimtelijke Ordening voorgeschreven termijn bezwaarschriften zijn ontvangen van: a. de bewoners van Heggewinde 33 t/m 51 en b. de eigenaren van Froskepolle 8, 10, 11 en 12, alsmede een als bijlage bedoelde brief van de eigenaar van Froskepolle 8; dat hij onder het overnemen van de motivering zoals weergegeven in het hierna omschreven voorstel van Burgemeester en Wethouders van oordeel is, dat de bezwaren genoemd onder a. deels gegrond en deels ongegrond dienen te worden verklaard, dat de bezwaren van de eigenaar van Froske polle 8 deels gegrond en deels ongegrond dienen te worden verklaard en de bezwaren van de eigenaren van Froskepolle 10, 11 en 12 ongegrond dienen te worden verklaard en het plan gewijzigd dient te worden vastgesteld; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 17 januari 1980 (bijlage nr. 53); gelezen zijn besluit van 10 december 1 979» nr. 17690, waarbij de beslissing omtrent de vaststelling is verdaagd met drie maanden; gelet op de Wet op de Ruimtelijke Ordening en het Besluit op de Ruimtelijke Ordening; BESLUIT: onder overneming van de motivering welke in het genoemde voorstel van Burgemeester en Wethouders is vervat: I. de bezwaren van de bewoners van Heggewinde 33 t/m 51 en de bezwaren van de eigenaar van Froskepólle 8 deels gegrond en deels ongegrond te verklaren en de bezwaren van de eigenaren van Froskepolle 10, 11 en 12 ongegrond te verklaren; II. vast te stellen het bestemmingsplan "Aldlan-Oost "VI", zoals dit is vervat in de bij dit besluit behorende: a. kaart met bijbehorende verklaring, waarop de bestemming van de in het plan begrepen grond wordt aangegeven; (genummerd 1-35A); b. voorschriften omtrent het gebruik van de in het plan begrepen gronden en van de zich daarop bevindende opstallen, welk plan op de volgende punten afwijkt van het ontwerp, dat ter visie heeft gelegen: •plankaart 1. op de plankaart is de bestemming "eengezinshuizen klasse A, met bijbehorende erven" (EA) van het perceel grond ten zuiden van de Heggewinde gewijzigd in de bestemming "eengezinshuis in 1 bouwlaag, met bijbehorend erf" (E), terwijl de bebouwings- grens voor de bijgebouwen respectievelijk deels 8.75 m en deels 5 m in oostelijke richting en voor wat betreft de bebouwingsmogelijkheid aan de zuidkant van het hoofdgebouw, 2 m in noordelijke richting is verschoven;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 9