to Aanbesteding vernieuwing walmuren Weaze, Berlikumermarkt en Groentemarkt. Bijlage nr. 270. Leeuwarden, 12 juni 1980. Aan de Gemeenteraad. In de vergadering van 21 april 1980 (bijlage nr. 185) hebt U besloten over te gaan tot herstel van de walmuren langs de Weaze, de Groentemarkt, de Berli kumermarkt en de OostergrachtswalTegelijkertijd hebt U het hiervoor benodigde krediet op de begroting gebracht. Intussen is de vernieuwing van de walmuur langs de Oostergrachtswal open baar aanbesteed. Binnenkort kan met de uitvoering van dit werk worden begonnen. De resultaten van de aanbesteding geven ons aanleiding U voor te stellen de vernieuwing van de walmuren van de Weaze, de Groentemarkt en de Berlikumer markt ondershands aan te besteden. Wij hebben hieromtrent de Commissie voor Openbare Werken gehoord. Zij kan zich met dit voorstel verenigen. Wij stellen U daarom voor te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden J.S. Brandsma Burgemeester W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 1