m mw m Pig \m i rJP ii' a SP I I H!e jjmi aaw«ai«»i Wijzigen "Verordening onroerend-goedbelastingen". Bijlage nr. 271 Leeuwarden, 17 juni 1981. Aan de Gemeenteraad. Bij Uw besluit van 16 december 1980 no. 17832 hebt U vastgesteld de tarieven onroerend-goedbelastingen voor het belastingjaar 1981. Het gebruikerstarief is daarbij bepaald op 4,94 en het tarief voor de zakelijk gerechtigden op 9,27 per volle 3.000,— van de economische verkoopwaarde van een belastingobject. Het tarief voor de zakelijk gerechtigden 9,27) is evenals de voorafgaan de jaren gebaseerd op de wettelijk toegestane limiet-opbrengst. De limiet voor de zakelijk gerechtigden bedraagt 15% van de uitkering uit het gemeentefonds minus de kosten sociale zorg. De berekening van de limiet is gebaseerd op de in de begroting voor 1981 geraamde uitkering uit het gemeentefonds. In de begroting is rekening gehouden met te verwachten loon- en prijsstijgingen op basis van de Macro Economische Verkenningen 1980. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ons echter meegedeeld bezwaren te hebben tegen deze methode van het berekenen van de limiet in verband waar mee goedkeuring moet worden onthouden aan het betreffende raadsbesluit. Volgens dat Ministerie dient te worden uitgegaan van de normen c.q. uitkeringspercentages zoals die zijn vermeld in de laatstbekende circulaire voor de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, vooraf gaande aan het besluit van de Raad tot wijziging van de verordening op de onroerendgoedbelastingen. Deze circulaire dateert van 27 juni 1980. Op basis van de uitgangspunten van die circulaire wordt de algemene uitkering uit het gemeentefond?, exclusief de uitkering voor cfe factor sociale zorg, berekend op 73.507.035,--.. De hieraan gerelateerde limiet voor de opbrengst van de onroerend-goedbelastingen voor wat betreft de zakelijk gerechtigden bedraagt 15% van 73.507.035,of 11.026.000,afgerond. In de begroting voor 1981 is voor de zakelijk gerechtigden een opbrengst geraamd van 11.303.000, Derhalve een nadelig verschil van 11.303.000,- 11.206.000, 277.000,Het verschil tussen de berekening van de gemeente en van het rijk houdt verband met het feit, dat het rijk in de meergenoemde circulaire van 27 juni 1980 van een aanzienlijk lagere veronderstelling voor de loon- en prijsontwikkeling is uitgegaan, dan waarop wij bij het opstellen van de begroting voor 1981 hebben gerekend. Het verschil bedraagt ongeveer 2i% a 3%. De tegenvaller zal in de bijstelling van de begroting voor 1981 worden meegenomen In verband met de verlaging van de limiet dient het tarief voor de zake lijk gerechtigden te worden herzien. Het tarief wordt gevonden door het totaal aantal eenheden van 3.000,waarde voor de zakelijk gerechtigden, bere kend op 1.221.000 te delen op de toegestane maximale opbrengst. Dit tarief wordt thans berekend op 11.026.000,20.000,afronding 1.221.000 is 9,05 per volle 3.000,waarde. Wij stellen U voor het tarief voor de zakelijk gerechtigden voor het belastingjaar 1981 nader vast te stellen op 9,05 per volle 3.000,waarde conform het hierbij gaande ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1981 | | pagina 1