Verlenen financiële medewerking aan de renovatie van 112 woningen aan de Archi- pelweg/Abeelstraat in opdracht van de woningbouwvereniging "Beter Wonen". Bijlage nr. 327. Leeuwarden, 20 augustus 1981. Aan de Gemeenteraad. De Woningbouwvereniging "Beter Wonen" heeft ons verzocht financiële mede werking te verlenen aan de renovatie van het complex 112 woningen aan de Archi- pelweg/Abeelstraat Het plan voorziet in de aanleg van een nieuwe keuken, nieuwe kozijnen en een herindeling van de in de woningen beschikbare ruimte. Tevens zal in de wo ningen een c.v.-installatie worden aangebracht met daarbij de noodzakelijke iso- latietechnische voorzieningen, zoals dubbele beglazing, spouwmuur- en dakisolatie Voor een nadere specificatie van de uit te voeren werkzaamheden verwijzen wij U kortheidshalve naar de voor U ter inzage gelegde stukken. De Hoofdingenieur-Directeur van de Volkshuisvesting heeft inmiddels laten weten dat hij zich met dit verbeteringsplan kan verenigen. De totale kosten (exclusief warmwatervoorziening) zijn geraamd op 3.6A2.100,--. Per woning betekent dit een bedrag van ruim 50.300,--. De huur verhoging ais gevolg van deze renovatie is vastgesteld op gemiddeld 120,55 per woning per maand. De gemiddelde huurprijzen van deze woningen na de renovatie zijn vastgesteld op 290,75. Wij achten dit alleszins aanvaardbaar. Het exploitatietekort dat ontstaat als gevolg van deze renovatie komt voor 50 voor rekening van het Rijk en voor 50 ten laste van de betreffende corpo ratie. Gelet op de in totaal uit te voeren werkzaamheden zullen de bewoners van de te renoveren woningen tijdelijk gebruik moeten maken van wisselwoningen. In ver band met de hieruit voortvloeiende problematiek heeft de woningbouwvereniging "Beter Wonen" voor de begeleiding van de bewoners een "contactpersoon" van de Rationele Woningraad aangetrokken. Gelet op het bovenstaande stellen wij U voor financiële medewerking aan deze renovatie te verlenen door te besluiten overeenkomstig het bijgevoegde ont- werp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3. ten 8rug, loco-Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1981 | | pagina 1