Bjjiye i Mededelingenlijst voor de Raadsvergadering van 10 januari 1983. Ingekomen zijn: A. Berichten van goedkeuring bij Koninklijk Besluit van 6 december 1982, nr. 13, van de raadsbesluiten van 1 november 1982 tot: 'V'v.iw,'» 1. vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Precarioverordening 1978 en hernieuwde vaststelling van de in artikel 6 van deze verordening bedoelde tarieventabel'V - 2. vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van haven en opslaggeld (12e wijziging); 3. vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de 1 V heffing en invordering van veemarkt- rechten (11e wijziging); 4. vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van marktgeld (6e wijziging); 5. vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges (15e wijziging). B. Berichten van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende het raadsbesluit van 1 november 1982 tot vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Bezoldigingsverordening I960. I. het raadsbesluit van 20 september 1982 tot: a. voorbereiding van een bestemmings plan voor de plangebieden Cambuur, 't Vierhuis en Aldlan-Oost VI; b. voorbereiding van een partiële herziening van de bestemmings plannen "Aldlan-Oost westelijk deel" voor een perceel grond ten zuiden van Zenegroen en met be trekking tot gronden gelegen tussen de spoorweg naar Groningen, de Tijnje, de Potmarge en de Greunsweg voor een perceel grond ten zuiden van de Greunsweg; «v.!,/ 144 PvdA-motie 3. De motie van mevrouw Brandenburg-Sjoerdsma en de heer Meijerhof wordt aangenomen met 29 tegen 6 stemmen. (Tegen de motie stemmen de leden van de VVD-fractie De Voorzitter: Aan de orde is de stemming over de door de heer Pruiksma ingediende motie II De motie van de heren Pruiksma en Visser wordt verworpen met 28 tegen 7 stemmen. (Voor de motie stemmen van de fractie van het CDA de heren Boelens, Jansma, De Jong, Pruiksma, Sterk en Visser alsmede de heer Buurman van de fractie van GPV/RPF/SGP De Voorzitter: Aan de orde is de stemming over de voorlopige vaststelling van het ont- werp-dekkingsplan 1984-1988. Besloten wordt tot voorlopige vaststelling van het ontwerp-dekkingsplan 1984-1988 met aantekening dat de PAL-fractie wenst te worden geacht tegen te hebben gestemd en met in achtneming van de aangenomen moties en de door het college gedane toezeggingen. Punt 3 (bijlage nr. 472). De Voorzitter: Dit punt luidt: Wijziging van de gemeentebegroting en van de begrotin gen van de takken van dienst voor het dienstjaar 1984 inzake routine-investeringen en in vesteringen waartoe de raad in zijn vergadering van 12 december 1983 voorstellen zullen worden gedaan. Wat het laatste betreft heeft de raad inmiddels besloten. De heer SchagenNa deze drie dagen frontaal-verbaal, vraag ik met enige aarzeling het woord, mijnheer de voorzitter. In het voorstel is sprake van een aantal automatiseringsaan schaffingen. Mijn vraag is of de onderlinge afstemming wat betreft de aanschaf van deze systemen in de Commissie voor Automatiseringsaangelegenheden aan de orde kan komen. Een andere opmerking betreft de aanschaf van een NCR-computersysteem bij het Woningbedrijf. Ik heb geen bezwaar tegen deze aanschaf, maar wel tegen de merknaam. In het kader van de woonruimteverdeling zullen nog onderzoeken gedaan worden naar de beste vervanging van het computersysteem bij het Woningbedrijf. Daarover is nog niet het laatste woord gezegd. Mijn bezwaar geldt uitsluitend voor de merknaam. De heer Kessler (weth.): Ik zal antwoord geven op de vraag van de heer Schagen met betrekking tot de onderlinge afstemming wat betreft de aanschaf van de systemen. Ik ben bereid met een en ander te bespreken in een van de eerstvolgende vergaderingen van de Commissie voor Automatiseringsaangelegenheden. Wij zullen iemand van de afdeling EBO uit nodigen om deze materie eens uit te leggen. Wethouder Miedema moet mijns inziens op de an dere opmerking van de heer Schagen reageren. De Voorzitter: Wethouder Miedema wordt uitgedaagd om een reactie te geven op de ande re opmerking van de heer Schagen. De heer Miedema (weth.): Ik neem die uitdaging aan, mijnheer de voorzitter. Ik zeg de heer Schagen toe dat wij in de Commissie voor het Woningbedrijf deze zaak door zullen spre ken. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. met inachtneming van de toezeggingen van de wethouders Kessler en Miedema. Punt 4 (bijlage nr. 471). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w De Voorzitter: Dames en heren, ik wens u allen goede Kerstdagen en een prettige jaar wisseling. Op het Blanke Ruim staan voor u nog een glas en hapje klaar. Ik sluit de verga dering. De Voorzitter sluit, om 19.20 uur, de vergadering. C. Berichten van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende:

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1983 | | pagina 1