Mededelingenlijst voor de raadsvergadering van 7 januari 1985. A. Berichten van goedkeuring van Ge deputeerde Staten van Friesland betreffende: I. het raadsbesluit van 20 augustus 1984 tot onttrek king aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de Badweg te Leeuwarden; II. de raadsbesluiten van 12 november 1984 tot: a. verkoop van eerder in erfpacht uitgegeven per celen grond aan diverse erfpachters; b. verkoop van diverse ten westen van de Paulus Pot terstraat liggende per ceeltjes grond aan J. Krol, Tj. Douma, J.J. Lieuwma, J. Sloot, K. Douma, 3. de Boer, J.S.M. Silvius en mw. C Luitjens; c. verkoop van diverse ten zuiden van de Van der Helststraat liggende per ceeltjes grond aan G. Hen stra, J.R. Ladenius, J. Brantsma, A. v.d. Molen, A. Tromp, en H. van der Wal; d. verkoop van een ten oos ten van en aan de Thijs Feenstraweg liggend per ceeltje grond aan Jac. de Jong te Akkrum; e. verkoop van een in het be stemmingsplan "Goutum, 1e wijziging" gelegen per ceel bouwterrein aan J. Huiskes; f. 1. het afstaan in erf pacht, waarin is be grepen het accessoire recht van opstal, van de percelen grond met daarop staande (deels voor afbraak bestemde) opstallen Poststraat 39, 41 en 43 en Minnema- straat 7 en 9; 138 Mevrouw De Jong: Ik kom eigenlijk al weer met hetzelfde: de vaste lastendruk moet niet worden verzwaard. Invoering van de rioolretributie vind ik een heel slechte zaak en ik zal dan ook tegen dit voorstel stemmen. Dan heb ik nog iets anders. Toen ik vanmiddag om een uur of 6 even thuis was werd ik door een ouder iemand opgebeld, die mij vroeg hoe het nu eigenlijk zit met de rioolretribu tie. Er werd mij verteld dat er in 1950 of 1960 - misschien is dat nog door het college na te gaan - een rioolbelasting, een straatbelasting en een personele belasting was. Destijds heeft het college gezegd: Wij schuiven die drie belastingen in elkaar en maken daar een onroerend goedbelasting van. In deze onroerend goedbelasting, die gelijk een stuk hoger was dan de drie belastingen samen, zat dus ook de rioolbelasting. Nu wordt men aangeslagen voor de onroerend goedbelasting en voor rioolrechten, maar in feite zitten deze rioolrechten al in de onroerend goedbelasting. Hoewel ik tegen dit punt stem wil ik wel graag van het college ho ren hoe dit zit. De Voorzitter: U bent tegen, maar u wilt wel weten waar u tegen bent. De heer Kessler (weth.)In de jaren 1950/1960 had ik nog niet veel verstand van finan ciën! Voorzover mijn informatie strekt ging het in de jaren 1950/1960 om een belasting en nu gaat het om een retributie; een betrekkelijk subtiel verschil. Wat mij betreft kan in de Com missie voor de Financiën wel eens door de echte financiële specialisten een college over dit onderwerp worden verzorgd. Op dit moment wil ik het hier maar bij laten. De heer Duijvendak: Wij willen de aantekening dat wij tegen het tarief genoemd in arti kel I onder A zijn. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. met aantekening dat de fractie van D'66 wenst te worden geacht tegen het gehele voorstel te hebben gestemd en de fractie van PAL tegen artikel Isub A Punten 5 t.e.m. 8 (bijlagen nrs. 430, 429, 432 en 433). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van b. en w. De Voorzitter: Ik wens u goede, rustige feestdagen. De Voorzitter sluit, om 23.40 uur, de vergadering. fitI Ingekomen zijn:

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 1