m Realisering van een pleinafsluitend gebouw aan het Wilhelminaplein. Bijlage no. 101 Leeuwarden, 21 maart 1985. Aan de Gemeenteraad. Reeds meermalen hebt U voorstellen behandeld inzake de totstandkoming van een zgn. pleinafsluitend gebouw aan het Wilhelminaplein. Zo sprak U op 2 november 1981 de wenselijkheid van het totstandkomen van een dergelijk gebouw uit, terwijl U op 12 juli 1982 instemde met de inhoud van het eerste rapport van de werkgroep, waarin is aangegeven welke functies in distributie-planologisch opzicht in het pleinafsluitend gebouw zouden moeten worden gerealiseerd. Tevens hebt U toen ons college gemachtigd een vervolgstudie te doen verrichten, waarin de realisatiemogelijkheden van zgn. aanvullende functies zouden worden verkend. In Uw vergadering van 27 juni 1983 hebt U vervolgens ingestemd met het rapport aanvullende functies en randvoorwaarden, terwijl U eveneens akkoord bent gegaan met de verder te volgen procedure. Sedert medio 1983 heeft de werkgroep verschillende gesprekken gevoerd met de vijf gegadigden, die zich hadden aangemeld voor de realisering van het gebouw. Twee hiervan hebben in een later stadium laten weten hun plannen niet te kunnen handhaven. De drie overgebleven projectontwikkelaars hebben hun plannen uitvoerig bij de werkgroep toegelicht, terwijl daarna desgevraagd nog nadere informatie is ontvangen, zodat de werkgroep zich een totaalbeeld van de inge diende plannen kon vormen. Vervolgens heeft de werkgroep bij diverse personen en instanties advies ingewonnen ten aanzien van de verschillende aspecten van de plannen. Met name aan het aspect commercieel beheer is ruime aandacht geschonken. Tussentijds zijn de drie plannen op 3 oktober 1984 gepresenteerd in de Com missie voor de Ruimtelijke Ordening en de Vaste Overlegcommissie voor het Midden- en Kleinbedrijf. De werkgroep heeft de plannen onderling vergeleken en beoordeeld. Een en ander is verwoord in een rapport, dat wij U hierbij aanbieden. Analyse van de plannen heeft plaatsgevonden op basis van de twee door U aanvaarde rapporten "Het pleinafsluitend gebouw als upgrading centrum" en "Het pleinaf3luitend ge bouw, aanvullende functies en randvoorwaarden". In hoofdstuk 2 van het voor liggende rapport wordt een analyse gemaakt van de organisatie en winkelformule. De conceptie van de plannen is getoetst aan het normaal upgrading model, terwijl de opzet zodanig moest zijn, dat het succes hiervan ook op langere termijn is verzekerd. In het derde hoofdstuk worden de ruimtelijke aspecten geanalyseerd, onderverdeeld in een vijftal toetsingselementen. Door midel van tabellen vindt tenslotte per facet de onderlinge vergelijking en waardering van de drie plannen plaats. Het spreekt voor zich, dat aan de waardering van de tabellen geen absolute betekenis mag worden toegekend; wel geeft het naar de mening van de werkgroep een betrouwbare indicatie. In het rapport komt de werkgroep tot de conclusie dat het plan van M.A.B.-projectontwikkeling 3.V. te 's-Gravenhage (ontwerp: architekt ir. W.Th. Ellerman, Rijswijk) het meest beantwoordt aan de door U vastgestelde

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 1