JOOA pBBy sp UBA SBXApB BSJlfxIJeef qsq ux Bp UBA sxseq do q^jsMjSA puEqsfxq BxqBsuadmoo spuaunA -UBB Bp sx ubSuxiubj sp ui 'ubeSbSux qjBdB jspuo -asxq qpjow qund qxp do *ubb9 sq jbao Suxjsoxjxq -ubm^ qoq subSxjbao jspuoz 'qBZBSusaqxn 9861 "T usqso^spueqsfxq usSsqssS jooa sxqBsusdtnoo a>iez -ux epBSsapsds UBUisu sq qqoB ux ^Cxh qaq Joop sp qjssq ub^ez sspuBquauuxg uba sxJBqsjosssqBBqg sa - •qjpiBMJBA ubSuxhibj sp ux spssj ufxz bzbq 'spusSpoA sp ufxz 5861 xunf 82 BjxBpnojpo sp qxn usqund s^fxjSuBisq sjspue spa^ug •uapaBMnssg squssuiaS sp jooa qjssq saxqusnbasuoo spsxouBuxj BABxqBSsu oppas jsd UBABqsqBBiupBBpjBA ux SuxSxzCxm sp qBp qBzsSussqxn spssa pxM usqqsq '6 spqounjpjooq 'n ^nqspjooq up •uspnoqsS Suxu -s^sj qsuxqB)i qsq joop ex 'usqusstuBS uba uadsojS usssnq usqoBjjBpsspjBAJBq sp ^CxpsniBU 'qqosq ubb jsuiBg spssMj, sp jbbm qund sqs^fxjSuBqsq qsq qspj qpjoM qqOBMJBA JSU1B)J BpSBMJ Bp JOOp suxjnsjjpaos u3xz -bSuBB UBABqsqBBttipSBpjBA sp UX suxsxzfxm do pj88s -BqsS spssj ufxz UBpdspxBpaq qxp jooa ubSuxihej sg •BJXBpnojpo sp fxq sSBppxq ubb ux usmau sq do SuxSxzCxm ubihoubSjooa sp joop ubSuba -jspuo suBqq ufxz usmspqojd szsg -puojsSjE qjssq ubSuxSxzCxm ubujoubSjooa sp quajqino usSuxSBispBEJsq sp JBtuBg sp qupjooA UBBpsS uspjoM usqusBrasS sp UBB usSuxpspapsui qBp qqoesS qsxnfuo spssqs jsqqos qsq qjssq jsuiBg apssMj sa 'UBtuouBSdo ubpjbm BJXBpnojpo -xunf sp ux ub ABqsqBBiupsspjBA sp UX UBSUXSXZCXM ubihoubSjooa qsp >ipxp3^xnjqsS qsq sem s.oq Sou qoj, (jrtnqonjqs spBxoos SuTJB^qxnsSuxuCxjJBA sp UBA SuxSxzCxm UBB UB usqusBuisS sqsqoojS jbxa sp uba SuxpspupedsojS SuxS -xzCxm ubb 'usquixnjuooM jbbu ubSuxuom dxjSsq qsq uba SubSjbao sp qjsjqsq SuxSxzCxm szsa) 'ubjboa pxM joop trQ6 L qswsSuxpnoqjBA BpspouBuxg sp sub-: Vergelijking gemeentefondsuitkeringen t/m 1989 uit het nu voorliggende beleidsplan met die uit het beleidsplan 1985-1989- (excl. verschil in loon- en prijsniveau). (N.B. Het onderdeel van de bijstandscompensatie is hiervoor reeds apart vermeld.) 1ontwikkeling uitkeringsbasis /volumeaccres 830.000 N 2. relatief meer woonruimten dan de gemeenten tot 50.000 woningen 720.000 B 3. overgang toetsingspercentage verfijning sociale structuur van inwoners op woningen 630.000 N 4. aandeel ombuiging op de rijks begroting 1986 ad 50 mil joen 320.000 N 5. verslechtering loon- en prijs compensatie door grotere loon component 325.000 N 6. overige 230*000 N 1.615.000 N Zoals in hoofdstuk II hoofdfunctie 9 is uiteenge zet levert de overgang naar het begrip woonruimte in de verdeelmaatstaven een voordeel op; de her ziening van de verfijning sociale structuur levert daarentegen een nadeel op. De nadere ombuiging 1986 waartoe het Rijk heeft besloten, betekent voor Leeuwarden een verslechte ring van 320.000, Bij het opstellen van de ramingen ongewijzigd be leid hebben wij zoveel mogelijk met toekomstige ontwikkelingen rekening gehouden, voorzover zij voorzienbaar en kwantificeerbaar zijn. Ontwikkelingen die in de toekomst mogelijk gaan -qobjj; ubaeqsqeeuiibbpjsa sp ux SuxSxzCxm ubb >ïCxg qsq bzTxm b^jbm do qsqsqossS sx n ^nqspjooq ui *Fpïïoj3q"u88mB? q"sq qxn 3?uYjB>iq"xn subuibStv *V •ppsqsaS spjo sp ubb ^fxispnoqux usqund sparus uspjoM jbbjSbJBd szsp ui *^fxH qsq qsra SuxpnoqjBA 3i8x0ubuxj bp do UEBSbSuX UXZ Bqoexuqosq-ibbxoubu -xj ux spssj sx '6 sqqounjpjooq n ^nqspjooq ui •YTth qsq qsui SuxpnoqjBA BpaxouBuxj SuxpB^XMquo 5*£ •usop qun>i >iBBjdsqxn-3dxouxjd ubb ubbjib SujispuBqaq bjXBUBjd sp fxq jBAOJBxq n q^poz 'qSEEJA pfxq jbboi Sux^JBMqxn sp ubajbbm ususqsjooA ux ub ubssxie -sq qun>^ jsxqxuxjsp qusjqmoJBxq UBidspxBisq-dJBM -quo qsq uba SuxispuBqsq BJXBUsqd sp Cxq n qupoz '5861 JeqmsAou t J99A qqoBMJSA qpjow sSBqjoddBJ pUXB Bp UEAJBBM UBUBqSJOOA UX UBpXBqOS JBpUO UBJ -TBqsJOOABSuxJspjBBMJBq sp ufxz BSejfxq spusjjsjq -sq sp ui ">i8oqusSBifxq Bpusjoqsq uBidspxaxsq qaq fxq qsq jbbu ubzbmjba n qpjon usqosfojdsSuxjspjBBM -jsq BpisqsaSjooA n ©Tie uba qqoxzjBAO q^jbm -sSqxn ubb jooa spstusiB 'sjsSjnq usdsojS jooa ub pxsqusSsisSjiJBM sp jooa usuaqsjooAsSuxjspjBBMJBq sp uba usqosjjB sp usqxsqxjoxJd ub Bxjsqxjo 'usq -undsSuBSqxn s>i3xqxiod BpjBaquBqsS usqoBfojdeSuxj -spjBBMjaq sp uba BznB^ sp fxq sp sxqBJsdosSuxJ -spjBBMJsq szsp uba jjBduBB sp qjsjqsq qBM jooa •piBBqsS sx Suxiisqs^BBq sp qsp uspjoM ubji pjBBpniouoosS BBtnjBBM 4 0661 ui '000*562*1 qoq pusdoido '9861 ux —'000*559 do qBqosaS uspjoM 'ususqsjooAsSuxjspjBBnjsq bjib uba Suxjbeiibbj ap uba spuBBSqxn 'ub>1 BXqBJBdOsSuXJ -spjBBMjsq ap uba qBBqqnssj qsq •UBJoqoBjsxqosjJoo IBquBB uss uba SuxuiBuqqoBux qsm (^08) UBABSqxn sp ux isspuBB qsq uba sxseq do us (^02) usSuxqqsz -qxn sp ux xaspuBB qsq uba sxsBq do 'uaispjSA sq usjoqossspxsisq sp jbao SuxusqsjfBBq sp jooa Cxm spelen maan die nog zeen onzeken zijn, en niet financieel te kwantificeren, hebben wij vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Zo hebben wij veron dersteld dat de financiële situatie van het Wo ningbedrijf en het Grondbedrijf vooralsnog geen aanleiding geeft tot het bijstellen van de ramin gen. Zodra dergelijke ontwikkelingen zich duide lijker gaan aftekenen, zullen wij eventuele conse quenties in de toekomst in de ramingen van het beleidsplan opnemen. 3«3 Voorstellen nieuw beleid. Bij het bepalen van de budgettaire positie is re kening gehouden met een ruimte voor nieuw beleid van 225.000,in 1986, oplopend tot 431-500,in 1990. In hoofdstuk II (Beleids voornemens per hoofdfunctie) zijn de voorstellen nieuw beleid reeds bij de betreffende (sub)functie aan de orde gesteld. In het bij het beleidsplan behorende bijlagenboek treft U een resumé aan van alle nieuw beleid voorstellen. Wij houden vast aan de tot nu gevolgde gedragslijn dat wij 100.000,per jaar aan ruimte voor nieuw beleid willen creëren. Dat wij de totale ruimte in 1990 niet volledig hebben ingevuld, houdt verband met het feit dat wij in de eerste jaren van het beleidsplan tot een hoger bedrag dan 100.000,per jaar voor nieuw beleid hebben voorgesteld. In het bijlagenboek treft U eveneens de financiële consequenties van de nieuw beleid voorstellen aan. 3.4 Herwaarderingsvoorstellen. De voorstellen tot herwaardering zijn wederom in tegraal in het ontwerp-beleidsplan opgenomen. Het tekort van het beleidsplan 1986—1990 is in het voorjaar van dit jaar extra-comptabel geschat op 1.300.000, Uitgaande van dit tekort stellen

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 115