I (3) I 2.000,— 1 1 23.000,— 1 (\J 33.000,— 549.000 I A-22 Kolom_5j_J/oorstellen_di^_betrekking_Jiebben_oo_exten^iv^rin£. Voorstel; Effect: 0.3 Verhoging stelpost te realiseren besparingen reorganisatie-onderzoek D.S.O. 177.000,— 4.2 Verlaging storting in het Fonds Onderwijsont wikkeling 28.000, 5.1 Verlaging subsidie Open baar Bibliotheekwerk 16.000, 5.3 Verlaging investerings volume speelplaatsen en -tuinen 5.000, 5.7 Museum "Het Princessehof16.000, 5.8 Cultureel Centrum "De Harmonie" 17-000, 5.9 Stichting Beeldende Kunst Friesland 1 1.000, 5.11 Besparing op onderhoud bosplantsoen bij Zuid tangent 80.000, 5.13 Verlaging storting in Fonds Sportieve Recreatie 35.000, 6.1 Vacature stafmedewerker G.S.D. 88.000,— 6.3 Verlaging diverse subsi dies Overig Sociaal Cul tureel Werk 9-000, 6.4 Verhoging stelpost vaca turestop C0L/SSKWL 60.000, 7.3 Vacature administratie D.R.B. I75.000,— 617.000,— Kolom 6; Voorstellen die betrekking hebben op volledige afbouw c.q afstoten van gemeentelijke activiteiten. Voorstel: Effect: A-23 Kolom 7: Voorstellen die betrekking hebben op een combinatie van beleidsombuigende effecten. Voorstel: Effect: 5.6 Grondkosten Vierhuis 25.000, Voorgaande specificatie kan ais volgt in een tabel worden samengevat: abel: Herwaarderingsvoorstellen per hoofdfunctie naar beleidsombuigend effect ioofd-X^ffect functie n. (1) (2) (4) 0 18.000,— 10.000,— I - - II k O O O 0 - III 8.000,— - - - IV 50.000,— 85.000,— - - V 187.000,— - - - VI O O O - - - VII 18.000,— - - VIII 5.000,— - - - IX 225.000,— - - Totaal 535.000 85.000,— - Dofd-\ effect anctie N. (5) (6) (7) Totaal 0 177.000,— 205.000,— I - - - 2.000,— II - 33.000,— III - - - 8.000,— IV 28.000,— - - 163-000 V 337.000,— - 25.000,— VI - - - 12.000, VII 75.000,— - - 93.000,— VIII - - - 5.000,— IX - - - 225.000,— Totaal 617.000,— 25.000,— 1 .295.000,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 261