Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd: ziekenhuis verpleeghuis verzorgingshuis 8.286.498,— 157.842,— 195.900,-- 8.640.240,— Blijkens informatie van het M.C.L. hebben onderhandelingen met het COTG geleid tot een verhoging van de verpleegtarieven. De nog te wachten bijdragen zoals hierboven genoemd worden daarmee gecompenseerd. Verder geven de jaarstukken ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Gelet op het feit dat kan worden vastgesteld dat de gemeente geen financies! risico loopt en er overigens met betrekking tot de vermogenspositie van het M.C.L. een reserve is gevormd van bijna 10 miljoen gulden waaruit eventuele tegenvallers in de aannames kunnen worden gedekt, zijn wij van mening dat de onderhavige jaarrekening kan worden goedgekeurd. Onder de vermelding dat de Commissie voor Volksgezondheid en Maatschappelijke Dienstverlening terzake is gehoord, stellen wij U voor te besluiten overeenkom stig bijgaand ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, mr. G.J. te Loo Burgemeester, mr. W.J.G. Reumer Secretaris, Nr. 17431 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 oktober 1985 (bijlage nr. 333); BESLUIT: (ia jaarrekening 1984 van het Medisch Centrum Leeuwarden goed te keuren. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 324